Toimintasuunnitelma

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET RY (MAL) 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

1. YLEISTÄ

MAL jatkaa strategian mukaista rooliaan TEKin matemaattis-luonnontieteellisen (MaLu) jäsenkentän yhteen kokoajana ja TEKin sisäisenä edunvalvojana. MALin tarjoamaan ammatilliseen palveluun, ulkoiseen vaikuttamiseen, opiskelijatoimintaan ja jäsenhankintaan etsitään entistä tehokkaampia keinoja läheisessä yhteistyössä TEKin kanssa. Eräs keskeinen kehittämiskohde on verkostotoiminta myös matemaattis-luonnontieteellisten järjestöjen yhteistyöfoorumin kautta.

2. HALLINTO- JA JÄRJESTÖASIAT

MAL:n toiminnan aktivoitumisen myötä asioiden valmistelua ja päätösten toteuttamista tullaan laajenevassa määrin tekemään MAL:n valiokuntien kautta. Tiedotus- ja jäsenpalveluvaliokuntien toiminta-alueet säilyvät nykyisellään. Työvaliokunnan ja talousvaliokunnan yhdistämistä valmistellaan ja opiskelijavaliokunta on tarkoitus tuoda kiinteämmin valiokuntien kokonaisuuteen. Vuosikokouksen jälkeen MAL:n uusi hallitus tulee tekemään päätökset valiokuntiin liittyvissä kysymyksissä.

3. JÄSENPALVELU JA TIEDOTTAMINEN

Jäsenpalvelu

Jäsenpalvelu on yhdistyksen koulutus-, tutustumis- ja tieteellisten tutkimusten esittelyä ja vastaavaa toimintaa. Tavoitteena on houkutella jäsenkuntaa omaehtoiseen, ammatilliseen ja ammattia tukevaan kehittämiseen. Tapahtumia suunnittelee ja organisoi pääasiassa jäsenpalveluvaliokunta jäsenkyselystä sekä retkistä ja tapahtumista saadun palautteen perusteella. Yhdistyksen ja myös sen ammatillisen palvelun tavoitteena on jäsenistön yhteenkuuluvaisuuden lisääminen ja ammatillisten asioiden edistäminen. Tietoja toteutuneista ja tulevista tapahtumista pidetään nähtävissä MAL:n verkkosivuilla. Listaa harkittavana olevista tapahtuma- ja vierailuvaihtoehdoista ylläpidetään hallituksen sivulla MAL:n verkkosivustolla.

TEKin järjestämiä koulutustilaisuuksia mainostetaan MALin jäsenille mm. verkkosivujen tapahtumakalenterilla. Keskeinen osa jäsenpalvelua on tutustumiskäyntien järjestäminen luonnontieteiden ja tekniikan kannalta mielenkiintoisiin kohteisiin. Luonnontieteiden ja tekniikan kannalta mielenkiintoisia alustus- ja keskustelutilaisuuksia eli tiedeiltoja järjestetään vuoden aikana 2-4 kertaa. 

Tutustumiskäynnit ovat avoimia kaikille MALin ja TEKin jäsenille. Yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä kuullaan esitelmä ajankohtaisesta aiheesta. Syksyllä järjestetään perinteen mukaan syyspäivät.

Kesäretki on aikaisemmin tehty kesän alussa kohteeseen, missä on mahdollista saada tietoa yleisesti kiinnostavasta aiheesta. Toisen retken (kesä/syys) kohteena on ollut aikaisemmin syyspäivät jossakin yliopistokaupungissa. Vuonna 2019 syyspäivät toteutettiin kirjoittajakurssina. Koronavirusepidemia aiheuttaa poikkeamia vakiintuneeseen toimintatapaan vuoden 2020 aikana.

MAL pyrkii järjestämään alueellisia tapahtumia kumppaneiden kanssa. Pääkaupunkiseudulla järjestettäville tapahtumille pyritään saamaan laajempaa näkyvyyttä striimamalla tapahtumat ja/tai videoimalla tapahtumat ja panemalla videot jäsenten saataville MAL:n verkkosivuille ja soveltuviin sosiaalisen median palveluihin.

Jäsenpalveluvaliokuntaa pitää yllä tietoja vierailu- ja tapahtumavaihtoehdoista ja selvittää niiden toteuttamismahdollisuuksista sekä valmistelee tapahtuma- ja vierailuehdotuksia hallitukselle. Hallitus päättää niiden toteuttamisesta.

Tiedottaminen 

MAL:n tiedotuksen tehtävänä on huolehtia jäsentiedottamisesta sähköpostin, MAL-lehden ja verkkosivujen kautta (https://www.mal-liitto.fi/). Tiedottaja vastaa MAL-lehden sisällön kokoamisesta ja jäsenpalvelu-valiokunnan järjestämien jäsentilaisuuksien sähköpostiviestinnästä.

Vuonna 2020 MAL-lehteä julkaistaan kolme numero sähköisenä julkaisuna ja vuoden viimeinen numero paperisena versiona. Lehteä varten on palkattu päätoimittaja ja ulkopuolinen taittaja. Lehden postituksen maksaa TEK, painamisen ja postituksen hoitaa painotalo Copy-set. Tavoitteena on tehdä lehtien sisältö jäsenkuntaa kiinnostavaksi, ja ajankohtaisten artikkelien lisäksi painottaa jutuissa niitä asioita, joita jäsenkunta viimeisimmässä jäsenkyselyssä vuonna 2018 toivoi. Lehdellä on toimituskunta, joka toimii osana tiedotusvaliokuntaa, jonka puheenjohtajana on MALin tiedottaja. Toimituskunnan vastuulla on hankkia lehteen tarvittavat artikkelit. MAL-lehden näköislehti julkaistaan myös MALin verkkosivuilla. Jäsenkunnan lisäksi näköislehteä jaetaan MaLu-ainejärjestöjen kokoontumistiloihin eri yliopisto- ja korkeakoulupaikkakunnilla. MAL-lehden sähköistä versiota toimitetaan myös TEKin ja MAOLin tiedotuksen käytettäväksi. MAL-lehden aikaisemmat vuosikerrat 2011-2018 sekä niitä edeltäneet SMFL Jäsenlehdet vuodesta 2005 lähtien lisätään uudelle verkkosivustolle https://www.mal-liitto.fi/. Sivustolle tulevat myös MALin ja SMFLn julkaisemien kirjojen tiivistelmät.

Jäsentilaisuuksia mainostetaan myös MAL-sivuston lisäksi verkossa TEKin tapahtumasivulla (https://www.tek.fi/fi/palvelut/tapahtumat) sekä MAL & TEK -Facebook-sivulla, MAL & TEK -LinkedIn-ryhmässä ja Twitterissä. MALin sosiaalisen median linkit ovat verkkosivulla https://www.mal-liitto.fi/. TEKin kanssa haetaan mahdollisuuksia jäsentilaisuuksien mainostamisesta myös muille TEKin jäsenille. Tarvittaessa jäsentilaisuuksista tiedotetaan kohdennetusti opiskelijoille ja nuorille jäsenille sekä muille kohderyhmille. Tapahtumatiedottamisessa ja tapahtumista muistuttamisessa käytetään myös sähköpostia aktiivisesti. Tapahtumissa lisätään striimausta ja videointia.

Tiedotuksella on oma roolinsa hankkia MALiin uusia jäseniä ja uusia aktiivitoimijoita. Halutaan, että tilaisuuksiin tulee myös henkilöitä, jotka voisivat kiinnostua toiminnasta. Jäsenpalveluvaliokunnan on pohdittava, millaiset tilaisuudet kiinnostavat esim. opiskelijajäseniä. Verkkotiedotukseen panostetaan vuonna 2020 ja vuonna 2019 aloitettua verkkosivujen uudistamista jatketaan vuoden 2020 aikana. Tässä yhteydessä on myös tavoitteena, että MALin sivustolle linkitetyt Matikkatarinat (https://www.mal-liitto.fi/julkaisut/matikkatarinat/) päivitetään opettajilta ja oppilailta kerättävän palautteen pohjalta.

MAL:n verkkosivuston tehtävänä on toimia myös tietojen välittäjänä valiokuntien ja hallituksen välillä.

4. SISÄINEN VAIKUTTAMINEN JA EDUNVALVONTA

MALin ja TEKin välisen sopimuksen perusteella TEK huolehtii MALin jäsenten edunvalvonnasta. MALin strategian mukaisesti yhdistyksen tavoitteena on edelleen vahvistaa asemaansa ja vaikutus-mahdollisuuksiaan TEKin sisällä. MAL tiivistää yhteistyötä TEKin kanssa edelleen erityisesti MALille keskeisten asiakysymysten osalta. Tavoitteena on saada TEKin toimistoon asiamies vastaamaan matemaattis-luonnontieteellisen kentän koulutuspoliittisesta, jäsenpalvelu-, opiskelija- ja jäsenrekrytointitoiminnasta.

Yhteistyötä TEKin kanssa kehitetään edelleen mm. koulutustilaisuuksien järjestämisessä, tiedottamisessa ja palkittavaksi ehdolla olevien opinnäytetöiden arvioinnissa. Valiokuntien puheenjohtajia sekä TEKin toimiston yksiköiden vetäjiä ja asiamiehiä kutsutaan tarpeen mukaan kuultaviksi tai alustajiksi MALin hallituksen kokouksiin.

TEK-valtuuston varajäsenenä toimivat alkuvuoden 2020 aikana FM Lauri Laitinen ja FM Martti Annanmäki.

MAL vaikuttaa TEKin toimintaan myös TEKin valiokuntiin valittujen edustajiensa kautta. Valiokunnissa toimivat jäseninä valtuustokaudella 2018 – 2020 seuraavat MALilaiset:

·       Jäsen ja järjestövaliokunta (JJV): Martti Annanmäki,  Jaakko Ojala ja Pirjo Silius-Miettinen (varalla Pekka Koivisto);

·       Yrittäjyysvaliokunta (YRV): Merja Korpela;

·       Teknologiavaliokunta (TGV): Lauri Laitinen;

·       Koulutusvaliokunta (KOV): Lasse Paajanen ja varalla Katja Lauri;

·       Uravaliokunta (UV): Miika Länsi-Seppänen, Raimo Voutilainen ja Pirjo Silius-Miettinen (varalla Pekka Koivisto);

·       Kunnan valiokunta (KUV): Jyri Jämsä;

·       Korkeakouluvaliokunta (KKV): Esko Juuso.

5. AATTEELLINEN TOIMINTA

MAL on mukana matematiikan, fysiikan ja tietotekniikan koulutuksen kehittämisessä sekä näiden tieteenalojen yhteiskunnallisen merkityksen esille tuomisessa. MAL jakaa pro gradu -palkinnon asettamiensa kriteerien mukaan parhaasta matematiikan, fysiikan tai tietojenkäsittelytieteen pro gradu -tutkielmasta. TEKin väitöskirjapalkinto jaetaan yhteistyössä MALin kanssa.

MAL on aloitteellinen ja aktiivinen matemaattis-luonnontieteellisen koulutuksen kehittämisessä.

Yhteistyötä matematiikan, fysiikan ja tietojenkäsittelyalan järjestöjen kanssa kehitetään. MAL vetää matemaattis-luonnontieteellisten järjestöjen yhteistyöfoorumia. Matikkatarinat-sivuston markkinoimiseksi ollaan yhteydessä myös luokanopettajien ja opinto-ohjaajien järjestöihin.

MAL vaikuttaa yhtenä LUMA-keskus Suomi -verkoston sidosryhmänä lasten ja nuorten harrastuneisuuden lisäämisessä matemaattis-luonnontieteellisiin aineisiin sekä teknologian opiskeluun ja harrastamiseen. LUMA-keskus Suomella (https://www.luma.fi/keskus/) on opetus- ja kulttuuriministeriön asettama valtakunnallinen tehtävä kaudella 2017–2020. Keskuksen toiminnan tavoitteena on elinkeinoelämän ja eri järjestöjen yhteistyön tukeminen. 

MAL järjestää keskustelu- ja neuvottelutilaisuuksia, joissa seurataan Matematiikan kehittämisohjelmassa mainittujen asioiden käsittelyä Opetusministeriössä ja Opetushallituksessa.

MAL voi olla mukana matemaattis-luonnontieteellisiin aloihin liittyivissä kansallisissa ja kansainvälisissä seminaareissa ja konferensseissa.

MAL pyrkii edistämään tavoitteitaan myös eri yhteistyökumppaneiden kanssa, joita ovat mm. MAOL (https://maol.fi/), yliopistot ja tutkimuslaitokset, eri ammatilliset ja tieteelliset yhdistykset sekä yritykset ja muut soveltuvat tahot.


6. PROJEKTITOIMINTA

Digitaalinen tuote

Internetissä oleva Matikkatarinat-sivusto (https://www.mal-liitto.fi/julkaisut/matikkatarinat/) on digitaalinen tuote, jonka tavoitteena on nostaa ja tukea kiinnostusta matematiikkaa kohtaan korostaen matematiikan merkitystä jokaiselle. Mukaan laitetaan myös mahdollisia muita luonnontieteisiin liittyviä juttuja. Matematiikka-sivujen kehittämistä jatketaan projektin kautta. Vuonna 2020 ollaan yhteydessä matematiikan opettajien kanssa ja aloitetaan projekti, jossa olisi 1-2 henkilöä MALista ja MAOLista muutamia opettajia. Tavoitteena on saada sekä opettajien että oppilaiden ideoita sivujen sisällön kehittämiseen.

Matikkatarinat -sivuston kohteena ovat myös opiskelijat. Ajatuksena olisi saada kumppaneiksi paikallista teollisuutta, joka olisi valmis rahallisesti tukemaan kehittämistä.

MAL kokoaa erillisen kehittämistyöryhmän ideat ja selvittää mahdollisuutta lisätä kysymys-vastaus -osiota, jossa käsiteltäisiin työelämässä vastaan tulevia matemaattisia ongelmia ja niiden ratkaisuja.

Matematiikkatapahtumat

MAL järjestää matematiikkaleirin, jossa opetetaan matemaattista ajattelua/ongelman ratkaisua. Leiri järjestetään yhteistyössä Päivölän opiston kanssa. Leirillä käsiteltävät aiheet sovitaan opiston kanssa. Kouluttajana leirillä toimii Päivölän opiston matematiikan opettaja.

MAL on mukana TEKin Mahtavaa matematiikkaa -tapahtumassa ja tilaisuuksissa, joita järjestetään yhtä aikaa useilla paikkakunnilla. Mahtavaa matematiikkaa -tapahtuma on siirretty tapahtuvaksi 5. marraskuuta 2020 (eikä vuonna 2019, kuten alunperin suunniteltiin). Kukin tapahtuman yhteistyökumppani järjestää tuona päivänä jonkin matematiikkaan liittyvän tilaisuuden. MAL suunnittelee omaa tapahtumaa ja koordinoi sen toteuttamista MAOLin kanssa.

60-vuotisjuhlien valmistelut

60-vuotisen taipaleen juhlien suunnittelua vuodelle 2021 jatketaan. Juhlakirjan toimitustyö on aloitettu julkaisun kirjoittajille järjestetyllä kirjoittajakurssilla, jonka tuotoksia julkaistaan MAL-lehdessä. Juhlakirjan teemana on MAL:n jäsenistön kirjoittamat artikkelit heidän omista työurista ja kiinnostuksestaan matemaattis-luonnontieteelliselle tai tekniselle alalle. Juhlakirjassa tullaan käyttämään MAL-lehdessä julkaistuja työelämätarinoita. Työelämätarinoita pyritään keräämään myös suoraan jäseniltä. Juhlavuoden päätapahtumana on 60-vuotisjuhlakirjan julkistamistilaisuus lokakuussa 2021. Juhlatilaisuuden suunnittelu alkaa syksyllä 2020.

Verkkosivuston uudistamis- ja kehittämishanke

MAL ottaa käyttöön TEKin tarjoaman Yhdistysavain-palvelun, uudistaa verkkosivuston ja liittää ne toiminnan suunnitteluun ja tiedottamiseen. MAL nimesi jo vuoden 2019 aikana tähän työryhmän, joka jatkaa verkkosivujen uudistamista myös vuonna 2020. Verkkosivustosta tulee keskeinen kanava MALin toiminnasta tiedottamiseen ja myös tietojen välittämiseen MALin sisällä.

Tiede- ja teknologiatapahtumien kehittäminen

Kehitetään tapahtumien jatkuvuutta ja näkyvyyttä tapahtumasarjan suuntaan. Selvitään striimauksen tuomia mahdollisuuksia ja tilaisuuksien järjestämistä pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Toiminnan vahvistamiseksi pyritään järjestämään tilaisuuksia myös eri yhteistyökumppaneiden kanssa.

7. OPISKELIJATOIMINTA

Opiskelijatoiminnan tavoitteena on saada MALin toimintaan mukaan lisää opiskelijoita. MAL pyrkii tässä tekemään yhteistyötä muiden TEKin aktiivisten opiskelijaedustajien kanssa. Kanavina  ovat  TEK ja TEKin ML-opiskelijayhdistys (https://yhteiso.tek.fi/kerho/ml-opiskelijayhdistys). 

Vuoden aikana pyritään tekemään opiskelijakenttä tietoiseksi MAL-liiton toiminnasta ja yhteiskunnallisesta vaikutuksesta tukemalla tapahtumia rahallisesti sekä olemalla mukana. Keskeinen kontakti MaLu-opiskelijoihin on uudistettu MAL-lehti, jota jaetaan MaLu-ainejärjestöille joko paperisena versiona tai sähköisesti. MAL-lehteen pyritään aina samaan erityisesti nuorille kohdistettu osio.

8. JÄSENHANKINTA

Pitkän tähtäimen tavoitteena on MALin edustamien alojen järjestäytymisasteen kohottaminen. Vuoden 2020 aikana tehostetaan potentiaalisten jäsenten MALiin liittymistä yhdessä TEKin kanssa. TEKin rekrytointiaineistoa kehitetään MaLu-alojen erityispiirteet huomioivaksi. Digitaalista yhteydenpitoa potentiaaliseen jäsenistöön kehitetään yhdessä TEKin toimiston kanssa. TEKin strategia vuosille 2013-2020 otetaan huomioon rekrytointitoiminnassa.

9. TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Toiminnan kehittämisen tavoitteena on saada uusia aktiivisia jäseniä mukaan MALin toimintaan sekä syventää yhteistyötä TEKin kanssa erityisesti MaLu-kentän osalta. Hallituksen ja valiokuntien alueellista edustavuutta pyritään parantamaan.

Selvitetään mahdollisuuksia hyödyntää digitaalisia menettelytapoja järjestön toiminnan tehostamiseksi ja uusien toimintatapojen soveltamista varten.

Toimintaa kehitetään mm. hallituksen vuotuisessa kehittämisseminaarissa. 

10. TALOUS JA RESURSSIT

MALin toiminta rahoitetaan pääosin TEKin myöntämällä toimintamäärärahalla. MALin toiminnan tukena ovat TEKin tarjoamat toimisto- ja tiedotuspalvelut. Toiminnan vahvistumisen myötä näillä on kasvava merkitys.