Toimintasuunnitelma

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET MAL RY

Toimintasuunnitelma vuodelle 2023

1. YLEISTÄ

MAL jatkaa strategiansa mukaista rooliaan Tekniikan akateemiset TEKin matemaattis-luonnontieteellisen (MaLu) jäsenkentän yhteen kokoajana ja TEKin sisäisenä matemaattis-luonnontieteellisten alojen työntekijöiden edunvalvojana. MALin tarjoamaan ammatilliseen palveluun, ulkoiseen vaikuttamiseen, opiskelijatoimintaan ja jäsenhankintaan etsitään entistä tehokkaampia keinoja läheisessä yhteistyössä TEKin kanssa. Eräs keskeinen kehittämiskohde on verkostotoiminta myös matemaattis-luonnontieteellisten järjestöjen yhteistyön kautta.

2. HALLINTO- JA JÄRJESTÖASIAT

MALin vuosikokous suunnitellaan pidettäväksi huhtikuussa 2023. Kokouksen yhteydessä pidetään kutsuttu vuosikokousesitelmä. Toimintakertomuksen 2022 ja toimintasuunnitelman 2023 tuottamisen pohjaksi pidetään suunnitteluseminaari. MALin toiminnan aktivoitumisen myötä asioiden valmistelua ja päätösten toteuttamista tehdään laajenevassa määrin MALin sisäisten valiokuntien kautta. Sääntömääräisiin tehtäviin valinnat tehdään vuosikokouksen jälkeen pidettävässä hallituksen järjestäytymiskokouksessa. Työvaliokunnan, jolle kuuluvat myös talousasiat, muodostaa hallitus ja puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja. Muita sisäisiä valiokuntia ovat jäsenpalvelu-, tiedotus- ja opiskelijavaliokunnat. Hallitus asettaa kullekin toimintavuodelle vastuuhenkilöt tehtäviin, jotka eivät ole sääntömääräisiä. Hallituksen toisena varapuheenjohtajana on sääntöjen edellyttämä opiskelijoiden edustaja, joka toimii myös opiskelijavaliokunnan vetäjä. Opiskelijavaliokunnan toimintaa vahvistetaan.  Työvaliokunnan sekä tiedotus- ja jäsenpalveluvaliokuntien toiminta-alueet säilyvät nykyisellään.

3. JÄSENPALVELU JA TIEDOTTAMINEN

Jäsenpalvelu

Jäsenpalvelu on yhdistyksen koulutustapahtumien ja tutustumiskäyntien sekä tieteellisten tutkimusten esittelyä ja vastaavaa toimintaa. Tavoitteena on houkutella jäsenkuntaa omaehtoiseen, ammatilliseen ja ammattia tukevaan kehittämiseen. Tapahtumia suunnittelee ja organisoi pääasiassa jäsenpalveluvaliokunta jäsenkyselystä sekä retkistä ja tapahtumista saadun palautteen perusteella. Yhdistyksen ja myös sen ammatillisen palvelun tavoitteena on jäsenistön yhteenkuuluvaisuuden lisääminen ja ammatillisten asioiden edistäminen. Tietoja toteutuneista ja tulevista tapahtumista pidetään nähtävissä MALin verkkosivuilla. Listaa harkittavana olevista tapahtuma- ja vierailuvaihtoehdoista ylläpidetään hallituksen sivulla MALin verkkosivustolla. Tapahtumien kehittämisessä käytetään koronapandemian aikana muotoutuneita uusia toimintamuotoja.

TEKin järjestämiä koulutustilaisuuksia mainostetaan MALin jäsenille linkittämällä TEKin verkkosivuille (https://www.tek.fi/fi/tapahtumat). Keskeinen osa jäsenpalvelua on tutustumiskäyntien järjestäminen luonnontieteiden ja tekniikan kannalta mielenkiintoisiin kohteisiin.  Vierailuihin liittyy tieteellisesti ja teknisesti kiinnostavien asioiden esittelyä. Luonnontieteiden ja tekniikan kannalta mielenkiintoisia alustus- ja keskustelutilaisuuksia eli tiede- ja teknologiailtoja järjestetään vuoden aikana 2-4 kertaa. Niissä käsitellään yhdistyksen tieteenalojen tutkimusta ja koulutusta sekä muita jäsenistöä koskettavia ajankohtaisia asioita. Palkittujen pro gradu -tutkielmien esittely kuuluu ohjelmaan. Palveluiden suunnittelussa pyritään tuomaan mukaan myös opiskelijajäsenien kiinnostuskohteita.

Tutustumiskäynnit ovat avoimia kaikille MALin ja TEKin jäsenille. Yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä kuullaan jälleen esitelmä ajankohtaisesta aiheesta. Syksyllä järjestetään perinteen mukaan syyspäivät jossakin yliopistokaupungissa. Kesäretki on aikaisemmin tehty kesän alussa kohteeseen, missä on mahdollista saada tietoa yleisesti kiinnostavasta aiheesta. Matematiikkaleiri ja kirjoittajakurssi jouduttiin peruuttamaan vuosina 2020 – 2022, mutta niitä toteutetaan vuoden 2023 aikana. Tänä aikana Päivölän opisto on omatoimisesti toteuttanut kaksi matematiikkaleiriä samalla konseptilla, joka kehitettiin vuonna 2019 pidettyä matematiikkaleiriä varten. Koronavirusepidemian hellitämisen myötä monenlaiset aikaisemmat toimintatavat voidaan ottaa uudelleen käyttöön vuoden 2023 aikana. Virtuaaliset toimintamuodot ovat myös ottaneet oman osansa tapahtumista, joten hybridiratkaisut tulevat mukaan toteutuksissa.

MAL pyrkii järjestämään alueellisia tapahtumia kumppaneiden kanssa. Niille ja myös pääkaupunkiseudulla järjestettäville tapahtumille pyritään saamaan laajempaa näkyvyyttä striimamalla tapahtumat ja/tai videoimalla tapahtumat sekä panemalla videot jäsenten saataville MAL:n verkkosivuille ja soveltuviin sosiaalisen median palveluihin. Nämä ratkaisut koeponnistettiin pandemia-aikana. Yhteistyötä vahvistetaan opiskelijajärjestöjen kanssa.

MAL:n 60-vuotisjuhlaekskursio Kajaaniin siirrettiin vuodelle 2023. Toisena tutustumiskohteena voisi olla VTT MIKES. Ekskursio voidaan myös laajentaa vuoden 2023 syyspäiviksi.

Jäsenpalveluvaliokunta pitää yllä tietoja vierailu- ja tapahtumavaihtoehdoista ja selvittää niiden toteuttamismahdollisuuksista sekä valmistelee tapahtuma- ja vierailuehdotuksia hallitukselle. Hallitus päättää niiden toteuttamisesta.

Tiedottaminen 

MAL:n tiedotuksen tehtävänä on huolehtia jäsentiedottamisesta sähköpostin, MAL-lehden ja verkkosivujen kautta (https://www.mal-liitto.fi/). Tiedottaja vastaa MAL-lehden sisällön kokoamisesta ja jäsenpalvelu-valiokunnan järjestämien jäsentilaisuuksien sähköpostiviestinnästä.

Vuonna 2023 MAL-lehteä julkaistaan digitaalisena kolme numeroa, joista vuoden viimeinen numero myös paperisena versiona. Kaikki MAL-lehden numerot pysyvät verkkosivuilla saatavilla. Lehdessä on palkattu päätoimittaja ja ulkopuolinen taittaja. Lehden postituksen maksaa TEK, painamisen ja postituksen hoitaa painotalo Copy-set. Tavoitteena on tehdä lehtien sisältö jäsenkuntaa kiinnostavaksi, ja ajankohtaisten artikkelien lisäksi painottaa jutuissa niitä asioita, joita jäsenkunta on jäsenkyselyssä toivonut. Lehdellä on toimituskunta, joka toimii osana tiedotusvaliokuntaa, jonka puheenjohtajana on MALin tiedottaja. Toimituskunnan vastuulla on hankkia lehteen tarvittavat artikkelit. Jäsenkunnan lisäksi näköislehteä jaetaan MaLu-ainejärjestöjen kokoontumistiloihin eri yliopisto- ja korkeakoulupaikkakunnilla. MAL-lehden sähköistä versiota toimitetaan myös TEKin ja MAOLin tiedotuksen käytettäväksi.

MAL-lehden aikaisemmat vuosikerrat sekä niitä edeltäneet SMFL Jäsenlehdet vuodesta 2005 ovat verkkosivustolla https://www.mal-liitto.fi/. Sivustolla ovat myös MALin ja SMFLn julkaisemien kirjojen tiivistelmät.

Jäsentilaisuuksia mainostetaan myös MAL-sivuston lisäksi verkossa TEKin tapahtumasivulla (https://www.tek.fi/fi/tapahtumat) sekä MALin ja TEKin Facebook-sivulla, LinkedIn-ryhmissä ja Twitterissä. Tallenteita ja videoita lisätään MALin YouTube-kanavalle. MALin sosiaalisen median linkit ovat verkkosivulla https://www.mal-liitto.fi/. TEKin kanssa haetaan mahdollisuuksia jäsentilaisuuksien mainostamisesta myös muille TEKin jäsenille. Tarvittaessa jäsentilaisuuksista tiedotetaan kohdennetusti opiskelijoille ja nuorille jäsenille sekä muille kohderyhmille. Tapahtumatiedottamisessa ja tapahtumista muistuttamisessa käytetään myös sähköpostia aktiivisesti. Tapahtumissa lisätään striimausta ja videointia.

Tiedotuksella on oma roolinsa hankkia MALiin uusia jäseniä ja uusia aktiivitoimijoita. Halutaan, että tilaisuuksiin tulee myös henkilöitä, jotka voisivat kiinnostua toiminnasta. Jäsenpalveluvaliokunta pohtii, millaiset tilaisuudet kiinnostavat esimerkiksi opiskelijajäseniä. Verkkotiedotukseen panostetaan vuonna 2023 ja verkkosivujen uudistamista jatketaan vuoden 2023 aikana. Kehittämisessa pyritään lisäämään sivuston näyttävyyttä, mm. kuvien ja muiden liitetiedostojen kautta. Tässä yhteydessä on myös tavoitteena, että MALin sivustolle linkitetyt Matikkatarinat (https://www.mal-liitto.fi/julkaisut/matikkatarinat/) päivitetään opettajilta ja oppilailta kerättävän palautteen pohjalta.

MALin verkkosivuston tehtävänä on toimia myös tietojen välittäjänä MALissa valiokuntien ja hallituksen välillä.

MALille laaditaan esite, jota voidaan jakaa opiskelijoille ja muille potentiaalisille jäsenille sekä tiedostona että paperiversiona. Esitteitä pidetään saatavilla verkkosivuilla.

MAL hakee tarvittaessa opiskelijajäsenten piiristä aputyövoimaa projektiluontoisiin tiedotus- yms. tehtäviin.

4. SISÄINEN VAIKUTTAMINEN JA EDUNVALVONTA

MALin ja TEKin välisen sopimuksen perusteella TEK huolehtii MALin jäsenten edunvalvonnasta. MALin strategian mukaisesti yhdistyksen tavoitteena on edelleen vahvistaa asemaansa ja vaikutus-mahdollisuuksiaan TEKin sisällä. MAL tiivistää yhteistyötä TEKin kanssa edelleen erityisesti MALille keskeisten asiakysymysten osalta. Tavoitteena on saada TEKin toimistoon asiamies vastaamaan matemaattis-luonnontieteellisen kentän koulutuspoliittisesta jäsenpalvelu-, opiskelija- ja jäsenrekrytointitoiminnasta.

Yhteistyötä TEKin kanssa kehitetään edelleen mm. koulutustilaisuuksien järjestämisessä, tiedottamisessa ja palkittavaksi ehdolla olevien opinnäytetöiden arvioinnissa. TEKin valiokuntien puheenjohtajia sekä TEKin toimiston yksiköiden vetäjiä ja asiamiehiä kutsutaan tarpeen mukaan kuultaviksi tai alustajiksi MALin hallituksen kokouksiin.

MAL vaikuttaa TEKin toimintaan myös TEKin valiokuntiin valittujen edustajiensa kautta. Valiokunnissa toimivat jäseninä valtuustokaudella 2021 – 2023 seuraavat MALilaiset:

·        Jäsen ja järjestövaliokunta (JJV): Merja Korpela (MAL) ja Martti Annanmäki (Yhtenäisyys);

·        Yrittäjyysvaliokunta (YRV): Lars Gröndahl (MAL) ja Maija Leino (iTyö);

·        Teknologiavaliokunta (TGV): Esko Juuso (MAL) ja Ville-Veikko Saari (Opisk);

·        Koulutusvaliokunta (KOV): Katja Lauri (MAL), Tero Arvonen (Kokoomus) ja Jouni Björkman (iTyö);

·        Uravaliokunta (UV): Maija Lakio-Haapio (MAL) ja Raimo Voutilainen (iTyö);

·        Kunnan valiokunta (KUV): Jyri Jämsä (MAL) ja Petro Julkunen (iTyö);

·        Korkeakouluvaliokunta (KKV): Konsta Karioja (MAL) ja Timo Viljanen (iTyö);

·        Yksityisen sektorin valiokunta (YV): Miika Länsi-Seppänen (MAL).

TEKIin valiokuntien toiminnasta keskustellaan MALin hallituksen kokouksissa MALin sisäisten valiokuntien kannalta. TEKin valiokuntakuulumiset kootaan MALin hallituksen sivuille päivitettävien valiokuntakohtaisten raporttien avulla. Päivityksessä lisätään aina uudet kuulumiset poistamatta aikaisempia. TEKin valiokuntien toimintaa yleisellä tasolla tuodaan esille MAL-lehdessä.

5. AATTEELLINEN TOIMINTA

MAL on mukana matematiikan, fysiikan ja tietotekniikan koulutuksen kehittämisessä sekä näiden tieteenalojen yhteiskunnallisen merkityksen esille tuomisessa. MAL jakaa pro gradu -palkinnon asettamiensa kriteerien mukaan parhaasta matematiikan, fysiikan tai tietojenkäsittelytieteen pro gradu -tutkielmasta. TEKin väitöskirjapalkinto jaetaan yhteistyössä MALin kanssa.

Seminaarisarja matematiikan ja luonnontieteiden kouluopetuksesta

MAL on aloitteellinen ja aktiivinen matemaattis-luonnontieteellisen koulutuksen kehittämisessä. Sarjan alussa kohteena oli matematiikka, joka on etenkin luonnontieteiden yhteinen kieli.  Seuraava seminaari laajentuu yläkoulun matematiikkaan ja luonnontieteisiin sekä tietoteknisten taitojen vahvistamiseen. Seminaari järjestetään Nokia Areenalla 29.3.2023 Tampereella https://www.kampusklubi.fi/paidia. Motivaation ja kiinnostuksen säilyttäminen on edelleen avainasemassa opetusmateriaalin laajentuessa. Yritysyhteistyö avaa nuorille opiskeltujen taitojen merkitystä työelämässä. Tämän on havaittu lisäävän nuorten opiskelumotivaatiota luma-aineissa.

 

Lukion ja korkeakoulun matemaattisten aineiden seminaaria on suunniteltu Raumalle touko-kesäkuulle 2023. Yhä itsenäisemmässä työskentelyssä tarvitaan perusasioiden hallintaa. Seminaarisarja huipentuu Porin Suomi Areenalle kesäkuussa 2023 aiheella Matemaattiset aineet ja työelämä. LUMA-keskus maksaa osallistumisen. Matemaattis-luonnontieteellisen ajattelun edistäminen yleistiedon monipuolistamisessa on laajaa yhteiskunnallista vaikuttamista.

Sama käytäntö jatkuu seminaari seminaarilta: tilaisuuksien tallenteet ja niihin liittyvät videot pidetään julkisesti saatavissa. Linkit näihin ja muuhun aiheeseen liittyvään uutisointiin kootaan MALin sivuille https://www.mal-liitto.fi/. Tilaisuuksiin liittyviä artikkeleita julkaistaan MAL-lehdessä (https://www.mal-liitto.fi/julkaisut/mal-lehti/) ja Dimensio-verkkolehdessä https://dimensiolehti.fi/. Materiaalien ja keskustelujen pohjalta kootaan syksyllä 2023 kirja, jossa syvennetään seminaarisarjan kokemuksia. Sarjan tukijat tuodaan esille kaikissa seminaarisarjan julkaisuissa.

Seminaarisarjan tapahtumien toteuttamiseen ja tulosten julkaisemiseen haetaan rahoitustukea yrityksiltä, järjestöiltä, rahastoilta ja säätiöiltä.

Järjestöyhteistyö

Yhteistyötä matematiikan, fysiikan ja tietojenkäsittelyalan järjestöjen kanssa kehitetään. Matikkatarinat-sivuston markkinoimiseksi ollaan yhteydessä myös järjestöihin Suomen Luokanopettajat ry ja Suomen opinto-ohjaajat ry.

MAL vaikuttaa yhtenä LUMA-keskus Suomi -verkoston sidosryhmänä lasten ja nuorten harrastuneisuuden lisäämisessä matemaattis-luonnontieteellisiin aineisiin sekä teknologian opiskeluun ja harrastamiseen. LUMA-keskus Suomella (https://www.luma.fi/keskus/) on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtakunnallinen tehtävä kaudella 2021–2024. Keskuksen toiminnan tavoitteena on elinkeinoelämän ja eri järjestöjen yhteistyön tukeminen. 

MAL pyrkii edistämään tavoitteitaan myös eri yhteistyökumppaneiden kanssa, joita ovat mm. Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry (https://maol.fi/), yliopistot ja tutkimuslaitokset, eri ammatilliset ja tieteelliset yhdistykset sekä yritykset ja muut soveltuvat tahot.

Tapahtumat

MAL voi olla mukana matemaattis-luonnontieteellisiin aloihin liittyvissä kansallisissa ja kansainvälisissä seminaareissa ja konferensseissa.

Palkintojen ja ansiomerkkien myöntäminen on käsittelyssä vuoden 2023 aikana. Esitys palkittavista henkilöistä on lähetetty TEKiin. Vuonna 2023 MAL tulee myöntämään myös elämäntyöpalkinnon. Palkinnolle ei laadita yleisiä ohjeita eikä sitä jaeta säännöllisesti. Merkittävä elämäntyö nostaa esille perustelut.

6. PROJEKTITOIMINTA

Digitaalinen tuote

Internetissä oleva Matikkatarinat-sivusto (https://www.mal-liitto.fi/julkaisut/matikkatarinat/) on digitaalinen tuote, jonka tavoitteena on nostaa ja tukea kiinnostusta matematiikkaa kohtaan korostaen matematiikan merkitystä jokaiselle. Mukaan laitetaan myös mahdollisia muita luonnontieteisiin liittyviä juttuja. Vuonna 2023 jatketaan sivuston kehittämistä yhteistyössä matematiikan opettajien ja opiskelijoiden kanssa. Ajatuksena olisi saada kumppaneiksi paikallista teollisuutta ja muuta yritystoimintaa, joka olisi valmis rahallisesti tukemaan kehittämistä.

Matematiikan ja luonnontieteiden kouluopetuksen seminaarisarjan antia lisätään sivustolle. MAL kokoaa erillisen kehittämistyöryhmän ideat ja selvittää mahdollisuutta lisätä kysymys-vastaus -osiota, jossa käsiteltäisiin työelämässä vastaan tulevia matemaattisia ongelmia ja niiden ratkaisuja.

Matematiikkatapahtumat

MAL pyrkii järjestämään matematiikkaleirin, jossa opetetaan matemaattista ajattelua/ongelman ratkaisua. Leiriä suunnitellaan yhteistyössä Päivölän opiston kanssa. Leirillä käsiteltävät aiheet sovitaan opiston kanssa. Kouluttajana leirillä toimii Päivölän opiston matematiikan opettaja.

MAL tarjoaa myös syksyllä 2023 Mahtavaa matematiikkaa -teemapäivän kontribuutionaan matemaatikko-aiheisen elokuvan ja sen jälkeisen keskustelun. Helsingissä esitykset ovat sama päivänä, jolloin on Mahtavaa matematiikkaa -tapahtuma. Oulussa esityspäivä on syysloman vuoksi myöhäisempi.

MALin ja TEKin yhteistyön 40-vuotisjuhlien valmistelut

MALin ja TEKin yhteistyö täyttää 40 vuotta vuonna 2023. Juhlaseminaarin ja juhlavuoden tapahtumien suunnittelu on aloitettu vuonna 2022 juhlatoimikunnassa. Suunnittelu, johon kuuluvat myös seminaarista tehtävä julkaisu ja tapahtumien käsittely MAL-lehdessä, etenee kohti vuonna 2023 järjestettävää seminaaria.

Verkkosivuston uudistamis- ja kehittämishanke

MAL käyttää verkkosivuston alustana TEKin tarjoamaa Yhdistysavain-palvelua, uudistaa verkkosivustoaan edelleen ja tehostaa niiden käyttöä suunnittelussa ja tiedottamisessa. Vuoden 2019 aikana perustettu tekninen työryhmä jatkaa verkkosivujen edelleenkehittämistä myös vuonna 2023. Sivuston näyttävyyttä pyritään lisäämään kuvien ja liitetiedostojen avulla. Verkkosivusto on keskeinen kanava MALin toiminnasta tiedottamiseen ja myös tietojen välittämiseen MALin sisällä. MAL aktivoi sometilien käyttöä ja linkittää LinkedIn-, Facebook-, Twitter- ja Youtube-tilit MALin verkkosivustolle.

Tiede- ja teknologiatapahtumien kehittäminen

Kehitetään tapahtumien jatkuvuutta ja näkyvyyttä tapahtumasarjan suuntaan. Selvitetään striimauksen tuomia mahdollisuuksia ja tilaisuuksien järjestämistä pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Toiminnan vahvistamiseksi pyritään järjestämään tilaisuuksia myös eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Tilaisuuksien tallentamista ja jakamista verkkosivuston ja some-kanavien kautta lisätään.

Somealustojen käytön tehostaminen

Hallitus valmistelee vuosikokousponnen mukaisesti projektihenkilön palkkamista vuoden ja tarpeen mukaan pidemmäksi ajaksi hoitamaan MALin somealustoja Facebookia, Twitteriä ja LinkedIniä. Hän voisi tiedottaa näissä kanavissa hallituksen ohjeiden mukaisista asioista ja nostaa esimerkiksi MAL-lehdestä ja MALin verkkosivuilta sopivia aiheita. Hän voisi myös olla mukana organisoimassa erilaisia MALin järjestämiä tilaisuuksia. Tallenteiden näkyvyyttä laajennetaan MALin YouTube-kanavaa käyttäen.

Kasvihuonekaasupäästöjen laskentajärjestelmä

MAL tukee projektia, jossa matematiikan, fysiikan ja tietojenkäsittelytieteen perustutkimusta ja sovelluksia käytetään tärkeän globaalin ongelman – ilmastonmuutoksen – hillitsemiseksi. Projektin lopputuotteena julkaistaan kirja, jonka sisältö esitellään MALin jäsenille suunnatussa seminaarissa.

Matematiikka-, fysiikka- ja tietotekniikkakilpailut

MAL tukee lukiolaisille järjestettäviä kilpailuja, joiden järjestäjänä on MAOL.

7. OPISKELIJATOIMINTA

MAL osallistuu IntegraatioFestiin myös vuonna 2023. Opiskelijatoiminnan tavoitteena on saada MALin toimintaan mukaan lisää opiskelijoita. MAL pyrkii tässä tekemään yhteistyötä TEKin kenttä- ja järjestö-yksikön sekä TEKin matemaattis-luonnontieteellisten alojen yhteistyöjärjestön matluopiskelijat (https://www.instagram.com/matluopiskelijat/) kanssa. Lisätietoa TEKin opiskelijatoiminnasta https://www.tek.fi/fi/tietoa-tekista/paatoksenteko/opiskelijavaikuttaminen.

Paremman yhteyden saamiseksi opiskelijakenttään, järjestetään vuoden 2023 keväällä tilaisuus, johon kutsutaan ainejärjestöjen puheenjohtajat, ja keskustellaan molempien osapuolten tarpeista. Tilaisuus voidaan järjestää hybridikokouksena.

Toimintavuoden aikana pyritään tekemään opiskelijakenttä tietoiseksi MAL-liiton toiminnasta ja yhteiskunnallisesta vaikutuksesta tukemalla opiskelijoiden toteuttamia tapahtumia rahallisesti sekä olemalla mukana tapahtumien toteuttamisessa. Keskeinen kontakti MaLu-opiskelijoihin on uudistettu MAL-lehti, jota jaetaan MaLu-ainejärjestöille joko paperisena versiona tai sähköisesti. MAL-lehteen pyritään aina samaan erityisesti opiskelijoille kohdistettu osio.

Opiskelijatoimintaa tehostetaan tiivistämällä yhteistyötä opiskelijajärjestöjen kanssa. Organisointia vetää hallituksen opiskelijajäsen. Lisätietoa TEKin opiskelijatoiminnasta https://www.tek.fi/fi/tietoa-tekista/paatoksenteko/opiskelijavaikuttaminen.

8. JÄSENHANKINTA

Pitkän tähtäimen tavoitteena on MALin edustamien alojen järjestäytymisasteen kohottaminen ja MaLu-edunvalvonnan tehostaminen. Vuoden 2023 aikana tehostetaan potentiaalisten jäsenten MALiin liittymistä yhdessä TEKin kanssa. MAL-lehti ja MALin verkkosivut toimivat tässä kanavana. TEKin rekrytointiaineistoa kehitetään MaLu-alojen erityispiirteet huomioivaksi. Digitaalista yhteydenpitoa potentiaaliseen jäsenistöön kehitetään yhdessä TEKin toimiston kanssa. TEKin strategia, jonka tekemiseen myös MAL osallistuu, otetaan huomioon rekrytointitoiminnassa. Tavoitteeseen pyritään tapahtumien lisäämisen ja opiskelijayhteistyön vahvistamisen kautta.

MALin jäseneksi liittymisen ohjeistusta selkiytetään yhteistyössä TEKin jäsenpalvelutiimin kanssa. Ohjeistuksessa tuodaan esille TEKin kaksoisjäsenyyssopimukset.

9. TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Toiminnan kehittämisen tavoitteena on saada uusia aktiivisia jäseniä mukaan MALin toimintaan sekä syventää yhteistyötä TEKin kanssa erityisesti MaLu-kentän osalta. Hallituksen ja valiokuntien alueellista edustavuutta pyritään parantamaan. Selvitetään mahdollisuuksia hyödyntää digitaalisia menettelytapoja järjestön toiminnan tehostamiseksi ja uusien toimintatapojen soveltamista varten.

MAL ry:n ja TEK ry:n välisissä yhteistyökeskusteluissa pyritään tuomaan käyttöön muuttuneen toimintaympäristön tarjoamia mahdollisuuksia. MALin tavoitteena on varmistaa tarvittavien sihteeri-palveluiden sekä toiminta- ja varastotilojen pysyvä saatavuus. TEKin sihteeripalvelut ja sopivien tilojen osoittaminen käyttöön TEKin toimistolla ovat tässä ensisijaisia. Vaihtoehtoina ovat toimintamäärärahaan tehtävät lisäykset resurssien palkkaamiseen ja tilojen vuokraamiseen.

MALin toimintamäärärahaan tarvitaan korotus laajentuneen toiminnan turvaamiseksi kustannustason noustessa. Edellisestä lisäyksestä on jo hyvin pitkä aika ja etenkin valtakunnallisen toiminnan vahvistamiseksi käytetään lisääntyvässä määrin striimausta myös normaalissa toiminnassa. Tuloksena syntyy tallenteita ja videomateriaaleja, joiden käyttöä pitää tehostaa. Kohoavat laatuvaatimukset lisäävät kustannuksia.

MALin projektiluontoisen toiminnan laajentaminen on oleellista. Tähän tarvitaan ajoittain lisärahoitusta, jolla varmistetaan projektien näkyvyys ja vaikuttavuus, mm. painettujen kirjojen ja näyttävien MAL-lehden numeroiden sekä tapahtumiin liittyvien striimausten, tallenteiden ja videomateriaalin tuottamiseen. Vuoden 2023 aikana tällainen ponnistus on matemaattis-luonnontieteellisten alojen kouluopetuksen kehittämiseen kohdistuva seminaarisarja.

10. TALOUS JA RESURSSIT

MALin toiminta rahoitetaan pääosin TEKin myöntämällä toimintamäärärahalla, joka perustuu MALin ja TEKin yhteisesti tekemään sopimukseen. MALin toiminnan tukena ovat TEKin kanssa sovitut palvelut. MALin toiminnan vahvistumisen myötä näillä on kasvava merkitys MaLu-kentän yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistamisessa.

MALin vuosikokous 2023 käsitteli Jaakko Ojalan esittämän MALin ja TEKin yhteistyöhön liittyvän ponnen: "Vuosikokous edellyttää MAL:n hallitusta elvyttämään jatkuvan ja vuosittaisen yhteydenpidon ja keskustelut TEK:n toimiston ja hallituksen edustajien kanssa, jotta voidaan varmistaa vuonna 1983 SMFL:n ja KAL/STS:n välillä solmitun yhteistyösopimuksen saumaton toimeenpano mm. toiminta-avustuksen, projektirahoituksen ja toimistopalveluiden osalta järjestöjen yhteisten tavoitteiden ja toimien toimeenpanossa." Vuosikokous hyväksyi yksimielisesti tämän ponnen MAL-hallituksen toimintaohjeeksi.