Toimintasuunnitelma

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET MAL RY

Toimintasuunnitelma vuodelle 2024

 

1. YLEISTÄ

MAL jatkaa strategiansa mukaista rooliaan Tekniikan akateemiset TEKin matemaattis-luonnontieteellisen (MaLu) jäsenkentän yhteen kokoajana ja TEKin sisäisenä matemaattis-luonnontieteellisten alojen työntekijöiden ammatillis-aatteellisena yhdistyksenä. MALin tarjoamaan ammatilliseen palveluun, ulkoiseen vaikuttamiseen, opiskelijatoimintaan ja jäsenhankintaan etsitään entistä tehokkaampia keinoja läheisessä yhteistyössä TEKin kanssa. Edunvalvonnassa MALilla on edustajat kolmessa TEKin työmarkkinavaliokunnissa. Eräs keskeinen kehittämiskohde on verkostotoiminta myös matemaattis-luonnontieteellisten järjestöjen yhteistyön kautta.

2. HALLINTO- JA JÄRJESTÖASIAT

MALin vuosikokous pidetään huhtikuussa 2024. Kokouksen yhteydessä pidetään kutsuttu vuosikokousesitelmä. Toimintakertomuksen 2023 ja toimintasuunnitelman 2024 tuottamisen pohjaksi pidetään suunnitteluseminaari tammikuussa 2024. MALin toiminnan aktivoitumisen myötä asioiden valmistelua ja päätösten toteuttamista tehdään laajenevassa määrin MALin sisäisten valiokuntien kautta. Vuosikokouksessa valitaan erovuoroiset hallituksen jäsenet kaudeksi 2024-2025 sekä hallituksen varajäsenet vuodeksi 2024. Sääntömääräisiin tehtäviin valinnat tehdään vuosikokouksen jälkeen pidettävässä hallituksen järjestäytymiskokouksessa. Työvaliokunnan, jolle kuuluvat myös talousasiat, muodostaa hallitus ja puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja. Muita sisäisiä valiokuntia ovat jäsenpalvelu-, tiedotus- ja opiskelijavaliokunnat. Hallitus asettaa kullekin toimintavuodelle vastuuhenkilöt tehtäviin, jotka eivät ole sääntömääräisiä. Sääntöjen edellyttämä opiskelijoiden edustaja toimii opiskelijavaliokunnan vetäjä. Työvaliokunnan sekä tiedotus- ja jäsenpalveluvaliokuntien toiminta-alueet säilyvät nykyisellään. Opiskelijavaliokunnan toimintaa vahvistetaan.

3. JÄSENPALVELU JA TIEDOTTAMINEN

Jäsenpalvelu

Jäsenpalvelu on yhdistyksen koulutustapahtumien ja tutustumiskäyntien sekä tieteellisten tutkimusten esittelyä ja vastaavaa toimintaa. Tavoitteena on houkutella jäsenkuntaa omaehtoiseen, ammatilliseen ja ammattia tukevaan kehittämiseen. Tapahtumia suunnittelee ja organisoi pääasiassa jäsenpalveluvaliokunta jäsenkyselystä sekä retkistä ja tapahtumista saadun palautteen perusteella. Yhdistyksen ja myös sen ammatillisen palvelun tavoitteena on jäsenistön yhteenkuuluvaisuuden lisääminen ja ammatillisten asioiden edistäminen.

Keskeinen osa jäsenpalvelua on tutustumiskäyntien järjestäminen luonnontieteiden ja tekniikan kannalta mielenkiintoisiin kohteisiin.  Vierailuihin liittyy tieteellisesti ja teknisesti kiinnostavien asioiden esittelyä. MAL tekee ekskursion Loviisaan toukokuussa 2024. Retkellä tutustutaan Loviisan ydinvoimalaan, Loviisan vanhaan keskustaan ja Malmgårdin kartanoon. Luonnontieteiden ja tekniikan kannalta mielenkiintoisia alustus- ja keskustelutilaisuuksia eli tiede- ja teknologiailtoja järjestetään vuoden aikana 2-4 kertaa. Niissä käsitellään yhdistyksen tieteenalojen tutkimusta ja koulutusta sekä muita jäsenistöä koskettavia ajankohtaisia asioita. Vuonna 2023 palkitun pro gradu -tutkielman esittely kuuluu ohjelmaan toukokuussa 2024. Palveluiden suunnittelussa pyritään tuomaan mukaan myös opiskelijajäsenien kiinnostuskohteita. Jäsenpalvelu-valiokunta pohtii yhdessä opiskelijavaliokunnan kanssa opiskelijajäseniä kiinnostavia aiheita ja kohteita.

Yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä kuullaan esitelmä ajankohtaisesta aiheesta. Vuoden 2024 esitelmän pitää pääjohtaja Petteri Taalas Ilmatieteen laitokselta aiheenaan ”Ilmastonmuutos”. Syksyisin järjestetään perinteen mukaan syyspäivät jossakin yliopistokaupungissa. Kesäretki on aikaisemmin tehty kesän alussa kohteeseen, missä on mahdollista saada tietoa yleisesti kiinnostavasta aiheesta. Matematiikkaleiri ja kirjoittajakurssi kuuluvat tapahtumavalikoimaan. Pohjana voidaan käyttää Päivölän opiston omatoimisesti toteuttamia matematiikkaleirejä, joiden konsepti kehitettiin vuonna 2019 pidettyä matematiikkaleiriä varten.

Virtuaaliset toimintamuodot ovat myös ottaneet oman osansa tapahtumista, joten hybridiratkaisut tulevat mukaan toteutuksissa. MAL pyrkii järjestämään alueellisia tapahtumia kumppaneiden kanssa. Niille ja myös pääkaupunkiseudulla järjestettäville tapahtumille pyritään saamaan laajempaa näkyvyyttä striimaamalla tapahtumat ja/tai videoimalla tapahtumat sekä panemalla videot jäsenten saataville MAL:n verkkosivuille ja soveltuviin sosiaalisen median palveluihin.

Tietoja toteutuneista ja tulevista tapahtumista pidetään nähtävissä MALin verkkosivuilla. Tapahtumiin voi ilmoittautua MALin verkkosivuilla. Listaa harkittavana olevista vierailukohteista, seminaareista, ekskursioista ja tiedetilaisuuksista ylläpidetään MALin verkkosivuston hallituksen sivulla. Jäsenpalveluvaliokunta pitää yllä näitä tietoja, selvittää niiden toteuttamismahdollisuuksia ja valmistelee tapahtuma- ja vierailuehdotuksia hallitukselle. Jäsenistölle suunnattuja tapahtumia lisätään kohti pandemiaa edeltänyttä tasoa. MALin hallitus päättää niiden toteuttamisesta.

Tutustumiskäynnit sekä tiede- ja teknologiaillat ovat avoimia kaikille MALin ja TEKin jäsenille. Niiden tiedot ovat saatavilla myös TEKin tapahtumasivun (https://www.tek.fi/fi/tapahtumat) osassa ”Yhteisö ja kumppanit”. Tapahtumasivulla on TEKin jäsenyyden kautta tarjolla monia tapahtumia ja valmennuksia.

Tiedottaminen 

MAL:n tiedotuksen tehtävänä on huolehtia jäsentiedottamisesta sähköpostin, MAL-lehden, verkkosivujen (https://www.mal-liitto.fi/) ja somekanavien kautta. Tämä kanavakokonaisuus on keskeinen aatteellisen toiminnan ja projektien tulosten esittämisen kannalta. MAL-lehti on sekä sisällöllisesti että ulkonäöllisesti houkutteleva ja kiinnostava. Lehden syventävät artikkelit nostavat esille tieteessä tapahtuvan keskustelun ja uusien menetelmien esittelyn. Tiedottaja vastaa MAL-lehden sisällön kokoamisesta ja jäsenpalvelu-valiokunnan järjestämien jäsentilaisuuksien viestinnästä. Tulevien tapahtumien tiedotus ja ilmoittautuminen toimii hyvin. Menneiden tapahtumien kuvaukset pyritään saamaan mahdollisimman saumattomasti verkkosivuille. Lisäksi tarvitaan ristiviittauksia MAL-lehden, tallenteiden ja verkkosivujen välille.

Vuonna 2024 MAL-lehteä julkaistaan digitaalisena kolme numeroa, joista vuoden viimeinen numero myös paperisena versiona. Kaikki MAL-lehden numerot pysyvät verkkosivuilla saatavilla. Lehdessä on palkattu päätoimittaja ja ulkopuolinen taittaja. Lehden postituksen maksaa TEK, painamisen ja postituksen hoitaa painotalo Copy-set. Tavoitteena on tehdä lehtien sisältö jäsenkuntaa kiinnostavaksi, ja ajankohtaisten artikkelien lisäksi painottaa jutuissa niitä asioita, joita jäsenkunta on jäsenkyselyssä toivonut. Lehdellä on toimituskunta, joka toimii osana tiedotusvaliokuntaa, jonka puheenjohtajana on MALin tiedottaja. Toimituskunnan vastuulla on hankkia lehteen tarvittavat artikkelit. Jäsenkunnan lisäksi näköislehteä jaetaan MaLu-ainejärjestöjen kokoontumistiloihin eri yliopisto- ja korkeakoulupaikkakunnilla. MAL-lehden sähköistä versiota toimitetaan myös TEKin ja MAOLin tiedotuksen käytettäväksi.

MAL-lehden aikaisemmat vuosikerrat sekä niitä edeltäneet SMFL:n jäsenlehdet vuodesta 2005 ovat verkkosivustolla https://www.mal-liitto.fi/. Sivustolla ovat myös MALin ja SMFLn julkaisemien kirjojen tiivistelmät.

Tiedotuksella on oma roolinsa hankkia MALiin uusia jäseniä ja uusia aktiivitoimijoita. Halutaan, että tilaisuuksiin tulee myös henkilöitä, jotka voisivat kiinnostua toiminnasta.

Jäsentilaisuuksia mainostetaan MAL-sivuston lisäksi myös verkossa: MALin Facebook-sivulla ja LinkedIn-ryhmissä  sekä TEKin tapahtumasivujen (https://www.tek.fi/fi/tapahtumat) alueen ”Yhteisö ja kumppanit” kautta myös muille TEKin jäsenille.  Tallenteita ja videoita lisätään MALin YouTube-kanavalle. MALin sosiaalisen median linkit ovat verkkosivulla https://www.mal-liitto.fi/. TEKin kanssa haetaan mahdollisuuksia jäsentilaisuuksien mainostamisesta. Tarvittaessa jäsentilaisuuksista tiedotetaan kohdennetusti opiskelijoille ja nuorille jäsenille sekä muille kohderyhmille. Tapahtumatiedottamisessa ja tapahtumista muistuttamisessa käytetään myös sähköpostia aktiivisesti.

Verkkotiedotukseen panostetaan ja verkkosivujen uudistamista jatketaan vuoden 2024 aikana. Kehittämisessä pyritään lisäämään sivuston näyttävyyttä, mm. kuvien ja muiden liitetiedostojen kautta. Tässä yhteydessä on myös tavoitteena, että MALin sivustolle linkitetyt Matikkatarinat (https://www.mal-liitto.fi/julkaisut/matikkatarinat/) päivitetään opettajilta ja oppilailta kerättävän palautteen pohjalta.

MALin verkkosivuston tehtävänä on toimia myös tietojen välittäjänä MALissa valiokuntien ja hallituksen välillä.

MALille laaditaan esite, jota voidaan jakaa opiskelijoille ja muille potentiaalisille jäsenille sekä tiedostona että paperiversiona. Esitteitä pidetään saatavilla verkkosivuilla.

MAL hakee tarvittaessa opiskelijajäsenten piiristä aputyövoimaa projektiluontoisiin tiedotus- yms. tehtäviin.

4. SISÄINEN VAIKUTTAMINEN JA EDUNVALVONTA

MALin ja TEKin välisen sopimuksen perusteella TEK huolehtii MALin jäsenten edunvalvonnasta. MALin strategian mukaisesti yhdistyksen tavoitteena on edelleen vahvistaa asemaansa ja vaikutus-mahdollisuuksiaan TEKin sisällä. MAL tiivistää yhteistyötä TEKin kanssa edelleen erityisesti MALille keskeisten asiakysymysten osalta. Tavoitteena on saada TEKin toimistoon asiamies vastaamaan matemaattis-luonnontieteellisen kentän koulutuspoliittisesta jäsenpalvelu-, opiskelija- ja jäsenrekrytointitoiminnasta.

Yhteistyötä TEKin kanssa kehitetään edelleen mm. koulutustilaisuuksien järjestämisessä, tiedottamisessa ja palkittavaksi ehdolla olevien opinnäytetöiden arvioinnissa. TEKin valiokuntien puheenjohtajia sekä TEKin toimiston yksiköiden vetäjiä ja asiamiehiä kutsutaan tarpeen mukaan kuultaviksi tai alustajiksi MALin hallituksen kokouksiin.

MAL vaikuttaa TEKin toimintaan myös TEKin valiokuntiin valittujen edustajiensa kautta. Valtuustokaudella 2024 – 2026 MALin edustajat ja muut MALin toimivat seuraavissa työmarkkinavaliokunnissa:

·        Korkeakouluvaliokunta (KKV): Konsta Karioja (MAL);

·        Kunnan valiokunta (KUV): Jyri Jämsä (MAL);

·        Yksityisen sektorin valiokunta (YV): Taneli Prittinen (MAL).

Teemavaliokunnissa jäseniä ovat:

·        Koulutuspoliittinen valiokunta (KOV): Matti Ropponen (MAL) ja Martti Annanmäki (Yhtenäisyys);

·        Teknologia- ja innovaatiopoliittinen valiokunta (TIV): Esko Juuso (MAL);

·        Työelämävaliokunta: Maija Lakio-Haapio (MAL);

·        Yhteisövaliokunta: Merja Korpela (MAL);

·        Yrittäjyysvaliokunta (YRV): Lars Gröndahl (MAL);

TEKin valiokunnissa on myös muita MALin jäseniä.

TEKin valtuusto kaudelle 2023-2026 valittiin TEKin vaaleissa keväällä 2023. Valeissa valitut MALin jäsenet kuuluvat valtuustoryhmiin seuraavasti: TEKin valtuuston jäsenenä on Petro Julkunen (Itäinen vaalialue, iTyö). Valtuuston varajäseniä ovat Esko Juuso (Pohjoinen vaalialue, Keskusta), Minna Kilpala (Läntinen vaalialue, Vihreät) sekä Timo Viljanen (Läntinen vaalialue, iTyö).

TEKIin valiokuntien toiminnasta keskustellaan MALin hallituksen kokouksissa MALin sisäisten valiokuntien kannalta. TEKin valiokuntakuulumiset kootaan MALin hallituksen sivuille päivitettävien valiokuntakohtaisten raporttien avulla. Päivityksessä lisätään aina uudet kuulumiset poistamatta aikaisempia. TEKin valiokuntien toimintaa yleisellä tasolla tuodaan esille MAL-lehdessä.

Teknologiavaliokunnan yhteydessä toimivassa palkintotoimikunnassa MALin edustajina jatkavat FT Ilkka Norros, dosentti, TkT Esko Juuso (Oulun yliopisto), FT Katja Lauri (Helsingin yliopisto) ja prof. Tommi Kärkkäinen (Jyväskylän yliopisto) diplomityö- ja gradupalkintoryhmässä sekä dosentti, FT Raimo Voutilainen väitöskirjaryhmässä.

5. AATTEELLINEN TOIMINTA

MAL on mukana matematiikan, fysiikan ja tietotekniikan koulutuksen kehittämisessä sekä näiden tieteenalojen yhteiskunnallisen merkityksen esille tuomisessa. MAL jakaa pro gradu -palkinnon asettamiensa kriteerien mukaan parhaasta matematiikan, fysiikan tai tietojenkäsittelytieteen pro gradu -tutkielmasta. TEKin väitöskirjapalkinto jaetaan yhteistyössä MALin kanssa.

Seminaarisarja matematiikan ja luonnontieteiden kouluopetuksesta

MAL on aloitteellinen ja aktiivinen matemaattis-luonnontieteellisen koulutuksen kehittämisessä. MALin yhdessä MAOL:n kanssa käynnistämän sarjan alussa kohteena oli matematiikka, joka on etenkin luonnontieteiden yhteinen kieli. Sarja laajentui yläkoulun puolella matematiikkaan ja luonnontieteisiin sekä tietoteknisten taitojen vahvistamiseen. Lukion ja korkeakoulun matemaattisten aineiden puolella mentiin kohti itsenäisempää työskentelyä, jossa tarvitaan perusasioiden hallintaa. Seminaarisarja huipentui Suomi Areenalle aiheella ”Matemaattiset aineet ja työelämä”. LUMA-keskus tuli tässä vaiheessa mukaan. Matemaattis-luonnontieteellisen ajattelun edistäminen yleistiedon monipuolistamisessa vaatii laajaa yhteiskunnallista vaikuttamista. Seminaarien myötä on koostettu julkisesti saataville tallenteita ja videoita sekä artikkeleita MAL-lehdessä ja MAOL ry:n Dimensio-lehdessä (https://dimensiolehti.fi/). Linkit seminaarien tallenteisiin ja videoihin on koottu MALin verkkosivuille.

 

Vuonna 2024 seminaarisarja on yhteenvetovaiheessa. Materiaalien ja keskustelujen pohjalta kootaan keväällä 2024 kirja, jossa syvennetään seminaarisarjan kokemuksia. Sarjan toteuttamisen monet tukijat tuodaan esille kaikissa seminaarisarjan julkaisuissa. Tulosten julkaisemiseen haetaan rahoitustukea yrityksiltä, järjestöiltä, rahastoilta ja säätiöiltä. Kirja ja siinä esitettävät suositukset esitellään 13.5.2024 Oulussa pidettävässä yhteenvetoseminaarissa, jonka pääpaino on tulevaisuudessa. 

Järjestöyhteistyö.

Yhteistyötä matematiikan, fysiikan ja tietojenkäsittelyalan järjestöjen kanssa kehitetään. Matikkatarinat-sivuston markkinoimiseksi ollaan yhteydessä myös järjestöihin Suomen Luokanopettajat ry ja Suomen opinto-ohjaajat ry.

MAL vaikuttaa yhtenä LUMA-keskus Suomi -verkoston sidosryhmänä lasten ja nuorten harrastuneisuuden lisäämisessä matemaattis-luonnontieteellisiin aineisiin sekä teknologian opiskeluun ja harrastamiseen. LUMA-keskus Suomella (https://www.luma.fi/keskus/) on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtakunnallinen tehtävä kaudella 2021–2024. Keskuksen toiminnan tavoitteena on elinkeinoelämän ja eri järjestöjen yhteistyön tukeminen. 

MAL pyrkii edistämään tavoitteitaan myös eri yhteistyökumppaneiden kanssa, joita ovat mm. Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry (https://maol.fi/), yliopistot ja tutkimuslaitokset, eri ammatilliset ja tieteelliset yhdistykset sekä yritykset ja muut soveltuvat tahot.

Tapahtumat

MAL harkitsee myös Tieteen päivät ja Tieteiden yö -tyyppisiin tilaisuuksiin osallistumista.

MAL voi olla mukana matemaattis-luonnontieteellisiin aloihin liittyvissä kansallisissa ja kansainvälisissä seminaareissa ja konferensseissa.

6. PROJEKTITOIMINTA

Projektitoiminnan aktivoituminen jatkuu digitaalisen tuotteen monipuolistamisena sekä tiede- ja teknologia-tapahtumien kehittämisenä. Matematiikkatapahtumissa on vakiintunutta toimintaa. Edelleen tarvitaan verkkosivujen ja somealustojen kokonaisuuden tehostamista - järjestöyhteistyötä, kilpailuja ja muita projekteja unohtamatta.

Digitaaliset tuotteet ja tallenteet

Internetissä oleva Matikkatarinat.fi -sivusto on digitaalinen tuote, jonka tavoitteena on nostaa ja tukea kiinnostusta matematiikkaa kohtaan korostaen matematiikan merkitystä jokaiselle. Mukaan laitetaan myös mahdollisia muita luonnontieteisiin liittyviä juttuja. Vuonna 2024 jatketaan sivuston kehittämistä yhteistyössä matematiikan opettajien ja opiskelijoiden kanssa. Ajatuksena olisi saada kumppaneiksi paikallista teollisuutta ja muuta yritystoimintaa, joka olisi valmis rahallisesti tukemaan kehittämistä.

Sisältöön tarvitaan päivitystä: kouluopetuksen seminaarisarjan antia, uratarinoita (seniorit, nuoret, …), myös MAL-lehdestä poimien. Uratarinoita tulisi saada myös uraansa aloittavilta, nuorilta jäseniltä. Tulisi kehittää uratarinoihin liittyvää ohjeistusta – ainakin listata ideoita, minkälaisista asioista voisi kirjoittaa. MAL kokoaa myös erillisen kehittämistyöryhmän ideat ja selvittää mahdollisuutta lisätä kysymys-vastaus -osiota, jossa käsiteltäisiin työelämässä vastaan tulevia matemaattisia ongelmia ja niiden ratkaisuja. Myös Matikkatarinat.fi -sivuston WordPress-alusta pitää päivittää. 

Matematiikkatapahtumat

MAL pyrkii järjestämään matematiikkaleirin, jossa opetetaan matemaattista ajattelua/ongelman ratkaisua. Leiriä suunnitellaan yhteistyössä Päivölän opiston kanssa. Leirillä käsiteltävät aiheet sovitaan opiston kanssa. Kouluttajana leirillä toimii Päivölän opiston matematiikan opettaja.

MAL tarjoaa myös syksyllä 2024 Mahtavaa matematiikkaa -teemapäivän kontribuutionaan matemaatikko-aiheisen elokuvan ja sen jälkeisen keskustelun. Helsingissä esitykset ovat sama päivänä, jolloin on Mahtavaa matematiikkaa -tapahtuma. Oulussa esityspäivä on syysloman vuoksi myöhäisempi.

Verkkosivuston uudistamis- ja kehittämishanke

MAL käyttää verkkosivuston alustana TEKin tarjoamaa Yhdistysavain-palvelua, uudistaa verkkosivustoaan edelleen ja tehostaa niiden käyttöä suunnittelussa ja tiedottamisessa. Vuoden 2019 aikana perustettu tekninen työryhmä jatkaa verkkosivujen edelleenkehittämistä myös vuonna 2024. Sivuston näyttävyyttä pyritään lisäämään kuvien ja liitetiedostojen avulla. Verkkosivusto on keskeinen kanava MALin toiminnasta tiedottamiseen ja myös tietojen välittämiseen MALin sisällä. MAL aktivoi sometilien käyttöä ja linkittää LinkedIn-, Facebook- ja Youtube-tilit MALin verkkosivustolle.

Tiede- ja teknologiatapahtumien kehittäminen

Kehitetään tapahtumien jatkuvuutta ja näkyvyyttä tapahtumasarjan suuntaan. Selvitetään striimauksen tuomia mahdollisuuksia ja tilaisuuksien järjestämistä pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Toiminnan vahvistamiseksi pyritään järjestämään tilaisuuksia myös eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Tilaisuuksien tallentamista ja jakamista verkkosivuston ja some-kanavien kautta lisätään. Olisi hyvä saada tietty määrä tapahtumia ja tilaisuuksia, joita sitten järjestettäisiin vuosittain suunnilleen samoihin aikoihin. Tiettyyn aikaan vuodesta järjestetään tietyn aiheinen tilaisuus. Verkkosivuille voisi laittaa ohjelmakaavion.

MAL suunnittelee 5-10 vuotiaille lapsille suunnattua tiedeleiriä tai -tapahtumaa, jossa paino olisi matematiikalla ja mahdollisesti fysiikalla ja tietojenkäsittelyllä. Seminaariprojektin seurauksena meillä on niin paljon suhteita opettajiin, että voisimme käyttää heidän asiantuntemustaan tapahtuman sisällön suunnittelussa. Selvitettävänä on TEKin toteuttamien tapahtumien yhteyteen sopivia ideoita, joista yhtenä on mekaanisen tietokoneen rakentaminen tekniikka-legoista.

Suunnitteluseminaarissa 2024 keskustelussa esille noussut osallistuminen Tieteen päivät ja Tieteiden yö -tyyppisiin tilaisuuksiin pidetään mielessä. 

Somealustojen käytön tehostaminen

Tapahtumien tallenteiden näkyvyyttä laajennetaan MALin YouTube-kanavaa käyttäen. MALilla on tili somealustoissa Facebook ja LinkedIn. Näillä kanavilla voitaisiin lähinnä tiedottaa tapahtumista ja hallituksen ohjeiden mukaisista asioista sekä nostaa esimerkiksi MAL-lehdestä ja MALin verkkosivuilta sopivia aiheita. Hallitus on valmistellut taannoisen vuosikokousponnen mukaisesti projektihenkilön palkkaamista vuoden ja tarpeen mukaan pidemmäksi ajaksi hoitamaan näitä ja muita tiedotuksen teknisiä asioita, ja hän voisi myös olla mukana organisoimassa erilaisia MALin järjestämiä tilaisuuksia. Näköpiirissä oleva opiskelijatoiminnan aktivoituminen avaisi tämän asian ratkaisemiseen uusia mahdollisuuksia.

Järjestöyhteistyö. MAL on mukana monipuolisen järjestöyhteistyön kehittämisessä ja siihen liittyvän uuden laajemman palkintogaalan suunnittelussa TEKin valiokuntien kautta.

Muut projektit. Muiden projekteihin osallistumisesta (rahoitus) päätetään hallituksen kokouksissa, ja periaatteina on, että MALin edustaja on projektin ohjausryhmässä, projekti sopii sisällöltään MALin toimintaan, eikä kilpailla muiden kanssa.

Matematiikka-, fysiikka- ja tietotekniikkakilpailut. MAL tukee lukiolaisille järjestettäviä kilpailuja, joiden järjestäjänä on MAOL. 

7. OPISKELIJATOIMINTA

Opiskelijatoiminnan tavoitteena on saada MALin toimintaan mukaan lisää opiskelijoita. MAL pyrkii tässä tekemään yhteistyötä TEKin kenttä- ja järjestöyksikön sekä TEKin matemaattis-luonnontieteellisten alojen yhteistyöjärjestön MaLu-opiskelijat (https://www.instagram.com/matluopiskelijat/) kanssa. Lisätietoa TEKin opiskelijatoiminnasta https://www.tek.fi/fi/tietoa-tekista/paatoksenteko/opiskelijavaikuttaminen.

Paremman yhteyden saamiseksi opiskelijakenttään, järjestetään maaliskuussa 2024 tilaisuus, johon kutsutaan ainejärjestöjen puheenjohtajat, ja keskustellaan molempien osapuolten tarpeista. Tilaisuus voidaan järjestää hybridikokouksena.

Toimintavuoden aikana pyritään tekemään opiskelijakenttä tietoiseksi MAL-liiton toiminnasta ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta tukemalla opiskelijoiden toteuttamia tapahtumia rahallisesti sekä olemalla mukana tapahtumien toteuttamisessa. Keskeinen kontakti MaLu-opiskelijoihin on MAL-lehti, jota jaetaan MaLu-ainejärjestöille joko paperisena versiona tai sähköisesti. MAL-lehteen pyritään aina samaan erityisesti opiskelijoille kohdistettu osio.

Opiskelijatoimintaa tehostetaan tiivistämällä yhteistyötä opiskelijajärjestöjen kanssa. Organisointia vetää MALin hallituksen opiskelijajäsen ja -varajäsen. Opiskelijatoiminnan kehittämisestä päätetään MALin vuosikokouksessa huhtikuussa 2024 ja tarkempi suunnittelu aloitetaan MALin hallituksen järjestäytymiskokouksen yhteydessä toukokuussa 2024.

8. JÄSENHANKINTA

Pitkän tähtäimen tavoitteena on MALin edustamien alojen järjestäytymisasteen kohottaminen ja MaLu-edunvalvonnan tehostaminen. Vuoden 2024 aikana tehostetaan potentiaalisten jäsenten MALiin liittymistä yhdessä TEKin kanssa. MAL-lehti ja MALin verkkosivut toimivat tässä kanavana. TEKin rekrytointiaineistoa kehitetään MaLu-alojen erityispiirteet huomioivaksi. Digitaalista yhteydenpitoa potentiaaliseen jäsenistöön kehitetään yhdessä TEKin toimiston kanssa. TEKin strategia, jonka tekemiseen myös MAL osallistuu, otetaan huomioon rekrytointitoiminnassa. Tavoitteeseen pyritään tapahtumien lisäämisen ja opiskelijayhteistyön vahvistamisen kautta.

MALin jäseneksi liittymisen ohjeistusta on selkiytetty yhteistyössä TEKin jäsenpalvelutiimin kanssa. Nyt TEKin täys-, opiskelija- ja eläkeläisjäsenet voivat liittyä MALin jäseniksi MALin verkkosivuilla: https://www.mal-liitto.fi/yhdistys/liity/liittymislomake/. Lomake on sama kaikille. MALin hallituksen hyväksyttyä liittymisen MAL pyytää TEKin jäsenpalvelua lisäämään hakijalle MAL-jäsenyyden TEKin jäsenrekisteriin. Kun lisäys on tehty MAL ilmoittaa jäsenelle hyväksymisestä.

9. TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Toiminnan kehittämisen tavoitteena on saada uusia aktiivisia jäseniä mukaan MALin toimintaan sekä syventää yhteistyötä TEKin kanssa erityisesti MaLu-kentän osalta. Hallituksen ja valiokuntien alueellista edustavuutta pyritään parantamaan. Selvitetään mahdollisuuksia hyödyntää digitaalisia menettelytapoja järjestön toiminnan tehostamiseksi ja uusien toimintatapojen soveltamista varten. Toiminnan kehittämisen suuntaviivat ovat vahvistuneet ja niiden toteuttamiseen on uusia ratkaisuja, joiden kautta saadaan tuloksia ja näkyvyyttä. Toiminnassa tarvitaan edelleen projektiluontoisia laajempia ponnistuksia. Kaikki tämä tuo tarvetta lisärahoitukseen. 

10. TALOUS JA RESURSSIT

MALin toiminta rahoitetaan pääosin TEKin myöntämällä toimintamäärärahalla, joka perustuu MALin ja TEKin yhteisesti tekemään sopimukseen. MALin toiminnan tukena ovat TEKin kanssa sovitut palvelut. MALin toiminnan vahvistumisen myötä näillä on kasvava merkitys MaLu-kentän yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistamisessa. Opiskelijatoiminnan kasvu, jäsentapahtumien lisääminen ja aputyövoiman palkkaaminen projektiluontoisiin tiedotus- yms. tehtäviin lisäävät edelleen rahoitustarvetta.

Vuoden 2024 toimintasuunnitelman keskeisenä toimintaohjeena säilyy vuosikokouksen 2023 yksimielinen ponsi ”Vuosikokous edellyttää MAL:n hallitusta elvyttämään jatkuvan ja vuosittaisen yhteydenpidon ja keskustelut TEK:n toimiston ja hallituksen edustajien kanssa, jotta voidaan varmistaa vuonna 1983 SMFL:n ja KAL/STS:n välillä solmitun yhteistyösopimuksen saumaton toimeenpano mm. toiminta-avustuksen, projektirahoituksen ja toimistopalveluiden osalta järjestöjen yhteisten tavoitteiden ja toimien toimeenpanossa."

Yhteistyökeskustelu jatkuu rahoituksen ilmeisen lisätarpeen pohjalta:

·        MALin toimintamäärärahaan tarvitaan korotus muuttuneen toiminnan turvaamiseksi kustannustason noustessa. Edellisestä määrärahojen lisäyksestä on jo hyvin pitkä aika ja etenkin valtakunnallisen toiminnan vahvistamiseksi käytetään lisääntyvässä määrin striimausta myös normaalissa toiminnassa. Tuloksena syntyy tallenteita ja videomateriaaleja, joiden käyttöä pitää tehostaa. Kohoavat laatuvaatimukset lisäävät kustannuksia. Kun tähän lisätään opiskelijatoiminnan kasvu, jäsentapahtumien lisääminen ja aputyövoiman käyttö, toimintamäärärahaa täytyy yrittää korottaa.

·        Projektiluontoinen toiminta laajentaa MALin toimintaa erityiskohteisiin, joilla on myös laajemmin oleellista merkitystä. Tähän tarvitaan ajoittain lisärahoitusta, jolla varmistetaan projektien näkyvyys ja vaikuttavuus, mm. painettujen kirjojen ja näyttävien MAL-lehden numeroiden sekä tapahtumiin liittyvien striimausten, tallenteiden ja videomateriaalin tuottamiseen.

Aikaisempien vuosien kokoinen rahoitus ei riitä nykyisen laajuiseen toimintaan.