Toimintasuunnitelma

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET RY (MAL) 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2022

1. YLEISTÄ

MAL jatkaa strategiansa mukaista rooliaan Tekniikan akateemiset TEKin matemaattis-luonnontieteellisen (MaLu) jäsenkentän yhteen kokoajana ja TEKin sisäisenä matemaattis-luonnontieteellisten alojen työntekijöiden edunvalvojana. MALin tarjoamaan ammatilliseen palveluun, ulkoiseen vaikuttamiseen, opiskelijatoimintaan ja jäsenhankintaan etsitään entistä tehokkaampia keinoja läheisessä yhteistyössä TEKin kanssa. Eräs keskeinen kehittämiskohde on verkostotoiminta myös matemaattis-luonnontieteellisten järjestöjen yhteistyöfoorumin kautta.

2. HALLINTO- JA JÄRJESTÖASIAT

MAL:n toiminnan aktivoitumisen myötä asioiden valmistelua ja päätösten toteuttamista tehdään laajenevassa määrin MALin sisäisten valiokuntien kautta. Sääntömääräisiin tehtäviin valinnat tehdään vuosikokouksen jälkeen pidettävässä hallituksen järjestäytymiskokouksessa. Työvaliokunnan, jolle kuuluvat myös talousasiat, muodostaa hallitus ja puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja. Muita ovat jäsenpalvelu-, tiedotus- ja  opiskelijavaliokunnat. Hallitus asettaa kullekin toimintavuodelle vastuuhenkilöt tehtäviin, jotka eivät ole sääntömääräisiä. Vuoden 2022 aikana hallitukseen nimetään sääntöjen edellyttämä opiskelijoiden edustaja, josta tulee myös opiskelijavaliokunnan vetäjä. Opiskelijavaliokunnan toimintaa vahvistetaan.  Työvaliokunnan sekä tiedotus- ja jäsenpalveluvaliokuntien toiminta-alueet säilyvät nykyisellään.

3. JÄSENPALVELU JA TIEDOTTAMINEN

Jäsenpalvelu

Jäsenpalvelu on yhdistyksen koulutustapahtumien ja tutustumiskäyntien sekä tieteellisten tutkimusten esittelyä ja vastaavaa toimintaa. Tavoitteena on houkutella jäsenkuntaa omaehtoiseen, ammatilliseen ja ammattia tukevaan kehittämiseen. Tapahtumia suunnittelee ja organisoi pääasiassa jäsenpalveluvaliokunta jäsenkyselystä sekä retkistä ja tapahtumista saadun palautteen perusteella. Yhdistyksen ja myös sen ammatillisen palvelun tavoitteena on jäsenistön yhteenkuuluvaisuuden lisääminen ja ammatillisten asioiden edistäminen. Tietoja toteutuneista ja tulevista tapahtumista pidetään nähtävissä MAL:n verkkosivuilla. Listaa harkittavana olevista tapahtuma- ja vierailuvaihtoehdoista ylläpidetään hallituksen sivulla MAL:n verkkosivustolla. Tapahtumien kehittämisessä käytetään koronapandemian aikana muotoutuneita uusia toimintamuotoja.

TEKin järjestämiä koulutustilaisuuksia mainostetaan MALin jäsenille mm. verkkosivujen tapahtumakalenterilla. Keskeinen osa jäsenpalvelua on tutustumiskäyntien järjestäminen luonnontieteiden ja tekniikan kannalta mielenkiintoisiin kohteisiin.  Vierailuihin liittyy teknisesti kiinnostavien asioiden esittelyä. Luonnontieteiden ja tekniikan kannalta mielenkiintoisia alustus- ja keskustelutilaisuuksia eli tiede- ja teknologiailtoja järjestetään vuoden aikana 2-4 kertaa. Niissä käsitellään yhdistyksen tieteenalojen tutkimusta ja koulutusta sekä muita jäsenistöä koskettavia ajankohtaisia asioita. Palkittujen gradujen esittely kuuluu ohjelmaan. Palveluiden suunnittelussa pyritään tuomaan mukaan opiskelijajäsenien kiinnostuskohteita.

Tutustumiskäynnit ovat avoimia kaikille MALin ja TEKin jäsenille. Yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä kuullaan esitelmä ajankohtaisesta aiheesta. Syksyllä järjestetään perinteen mukaan syyspäivät jossakin yliopistokaupungissa. Kesäretki on aikaisemmin tehty kesän alussa kohteeseen, missä on mahdollista saada tietoa yleisesti kiinnostavasta aiheesta. Matematiikkaleiri ja kirjoittajakurssi jouduttiin peruuttamaan vuosina 2020-2021. Koronavirusepidemia aiheuttamiin poikkeamiin varaudutaan myös vuoden 2022 aikana.

MAL pyrkii järjestämään alueellisia tapahtumia kumppaneiden kanssa. Niille ja myös pääkaupunkiseudulla järjestettäville tapahtumille pyritään saamaan laajempaa näkyvyyttä striimamalla tapahtumat ja/tai videoimalla tapahtumat ja panemalla videot jäsenten saataville MAL:n verkkosivuille ja soveltuviin sosiaalisen median palveluihin. Yhteistyötä vahvistetaan opiskelijajärjestöjen kanssa.

Jäsenpalveluvaliokuntaa pitää yllä tietoja vierailu- ja tapahtumavaihtoehdoista ja selvittää niiden toteuttamismahdollisuuksista sekä valmistelee tapahtuma- ja vierailuehdotuksia hallitukselle. Hallitus päättää niiden toteuttamisesta.

Tiedottaminen 

MAL:n tiedotuksen tehtävänä on huolehtia jäsentiedottamisesta sähköpostin, MAL-lehden ja verkkosivujen kautta (https://www.mal-liitto.fi/). Tiedottaja vastaa MAL-lehden sisällön kokoamisesta ja jäsenpalvelu-valiokunnan järjestämien jäsentilaisuuksien sähköpostiviestinnästä.

Vuonna 2022 MAL-lehteä julkaistaan digitaalisena kolme numeroa, joista vuoden viimeinen numero myös paperisena versiona. Kaikki MAL-lehden numerot pysyvät verkkosivuilla saatavilla. Lehdessä on palkattu päätoimittaja ja ulkopuolinen taittaja. Lehden postituksen maksaa TEK, painamisen ja postituksen hoitaa painotalo Copy-set. Tavoitteena on tehdä lehtien sisältö jäsenkuntaa kiinnostavaksi, ja ajankohtaisten artikkelien lisäksi painottaa jutuissa niitä asioita, joita jäsenkunta on jäsenkyselyssä toivonut. Lehdellä on toimituskunta, joka toimii osana tiedotusvaliokuntaa, jonka puheenjohtajana on MALin tiedottaja. Toimituskunnan vastuulla on hankkia lehteen tarvittavat artikkelit. Jäsenkunnan lisäksi näköislehteä jaetaan MaLu-ainejärjestöjen kokoontumistiloihin eri yliopisto- ja korkeakoulupaikkakunnilla. MAL-lehden sähköistä versiota toimitetaan myös TEKin ja MAOLin tiedotuksen käytettäväksi.

MAL-lehden aikaisemmat vuosikerrat 2011-2018 sekä niitä edeltäneet SMFL Jäsenlehdet vuodesta 2005 lähtien lisätään verkkosivustolle https://www.mal-liitto.fi/. Sivustolle tulevat myös MALin ja SMFLn julkaisemien kirjojen tiivistelmät.

Jäsentilaisuuksia mainostetaan myös MAL-sivuston lisäksi verkossa TEKin tapahtumasivulla (https://www.tek.fi/fi/palvelut/tapahtumat) sekä MAL & TEK -Facebook-sivulla, MAL & TEK -LinkedIn-ryhmässä ja Twitterissä. MALin sosiaalisen median linkit ovat verkkosivulla https://www.mal-liitto.fi/. TEKin kanssa haetaan mahdollisuuksia jäsentilaisuuksien mainostamisesta myös muille TEKin jäsenille. Tarvittaessa jäsentilaisuuksista tiedotetaan kohdennetusti opiskelijoille ja nuorille jäsenille sekä muille kohderyhmille. Tapahtumatiedottamisessa ja tapahtumista muistuttamisessa käytetään myös sähköpostia aktiivisesti. Tapahtumissa lisätään striimausta ja videointia.

Tiedotuksella on oma roolinsa hankkia MALiin uusia jäseniä ja uusia aktiivitoimijoita. Halutaan, että tilaisuuksiin tulee myös henkilöitä, jotka voisivat kiinnostua toiminnasta. Jäsenpalveluvaliokunta pohtii, millaiset tilaisuudet kiinnostavat esim. opiskelijajäseniä. Verkkotiedotukseen panostetaan vuonna 2022 ja vuonna 2019 aloitettua verkkosivujen uudistamista jatketaan vuoden 2022 aikana. Tässä yhteydessä on myös tavoitteena, että MALin sivustolle linkitetyt Matikkatarinat (https://www.mal-liitto.fi/julkaisut/matikkatarinat/) päivitetään opettajilta ja oppilailta kerättävän palautteen pohjalta.

MALin verkkosivuston tehtävänä on toimia myös tietojen välittäjänä valiokuntien ja hallituksen välillä.

MALille laaditaan esite, jota voidaan jakaa opiskelijoille ja muille potentiaalisille jäsenille sekä tiedostona että paperiversiona. Esitte pidetään saatavilla verkkosivuilla.

MAL hakee tiedotussihteeriä laajentuvan toiminnan toteuttamiseen.

4. SISÄINEN VAIKUTTAMINEN JA EDUNVALVONTA

MALin ja TEKin välisen sopimuksen perusteella TEK huolehtii MALin jäsenten edunvalvonnasta. MALin strategian mukaisesti yhdistyksen tavoitteena on edelleen vahvistaa asemaansa ja vaikutus-mahdollisuuksiaan TEKin sisällä. MAL tiivistää yhteistyötä TEKin kanssa edelleen erityisesti MALille keskeisten asiakysymysten osalta. Tavoitteena on saada TEKin toimistoon asiamies vastaamaan matemaattis-luonnontieteellisen kentän koulutuspoliittisesta -, jäsenpalvelu-, opiskelija- ja jäsenrekrytointitoiminnasta.

Yhteistyötä TEKin kanssa kehitetään edelleen mm. koulutustilaisuuksien järjestämisessä, tiedottamisessa ja palkittavaksi ehdolla olevien opinnäytetöiden arvioinnissa. Valiokuntien puheenjohtajia sekä TEKin toimiston yksiköiden vetäjiä ja asiamiehiä kutsutaan tarpeen mukaan kuultaviksi tai alustajiksi MALin hallituksen kokouksiin.

MAL vaikuttaa TEKin toimintaan myös TEKin valiokuntiin valittujen edustajiensa kautta. Valiokunnissa toimivat jäseninä valtuustokaudella 2021 – 2023 seuraavat MALilaiset:

  • Jäsen ja järjestövaliokunta (JJV): Merja Korpela (MAL) ja Martti Annanmäki (Yhtenäisyys);
  • Yrittäjyysvaliokunta (YRV): Lars Gröndahl (MAL) ja Maija Leino (iTyö);
  • Teknologiavaliokunta (TGV): Esko Juuso (MAL) ja Ville-Veikko Saari (Opisk);
  • Koulutusvaliokunta (KOV): Katja Lauri (MAL), Tero Arvonen (Kokoomus) ja Jouni Björkman (iTyö);
  • Uravaliokunta (UV): Maija Lakio-Haapio (MAL) ja Raimo Voutilainen (iTyö);
  • Kunnan valiokunta (KUV): Jyri Jämsä (MAL) ja Petro Julkunen (iTyö);
  • Korkeakouluvaliokunta (KKV): Konsta Karioja (MAL) ja Timo Viljanen (iTyö);
  • Yksityisen sektorin valiokunta (YV): Miika Länsi-Seppänen (MAL).

TEKIin valiokuntien toiminnasta keskustellaan MALin hallituksen kokouksissa MALin sisäisten valiokuntien kannalta.

5. AATTEELLINEN TOIMINTA

MAL on mukana matematiikan, fysiikan ja tietotekniikan koulutuksen kehittämisessä sekä näiden tieteenalojen yhteiskunnallisen merkityksen esille tuomisessa. MAL jakaa pro gradu -palkinnon asettamiensa kriteerien mukaan parhaasta matematiikan, fysiikan tai tietojenkäsittelytieteen pro gradu -tutkielmasta. TEKin väitöskirjapalkinto jaetaan yhteistyössä MALin kanssa.

MAL on aloitteellinen ja aktiivinen matemaattis-luonnontieteellisen koulutuksen kehittämisessä.

Yhteistyötä matematiikan, fysiikan ja tietojenkäsittelyalan järjestöjen kanssa kehitetään. Matikkatarinat-sivuston markkinoimiseksi ollaan yhteydessä myös järjestöihin Suomen Luokanopettajat ry ja Suomen opinto-ohjaajat ry.

MAL vaikuttaa yhtenä LUMA-keskus Suomi -verkoston sidosryhmänä lasten ja nuorten harrastuneisuuden lisäämisessä matemaattis-luonnontieteellisiin aineisiin sekä teknologian opiskeluun ja harrastamiseen. LUMA-keskus Suomella (https://www.luma.fi/keskus/) on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtakunnallinen tehtävä kaudella 2021–2024. Keskuksen toiminnan tavoitteena on elinkeinoelämän ja eri järjestöjen yhteistyön tukeminen. 

MAL järjestää keskustelu- ja neuvottelutilaisuuksia, joissa seurataan Matematiikan kehittämisohjelmassa mainittujen asioiden käsittelyä Opetusministeriössä ja Opetushallituksessa.

MAL voi olla mukana matemaattis-luonnontieteellisiin aloihin liittyvissä kansallisissa ja kansainvälisissä seminaareissa ja konferensseissa.

MAL pyrkii edistämään tavoitteitaan myös eri yhteistyökumppaneiden kanssa, joita ovat mm. Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry (https://maol.fi/), yliopistot ja tutkimuslaitokset, eri ammatilliset ja tieteelliset yhdistykset sekä yritykset ja muut soveltuvat tahot.

Palkintojen ja ansiomerkkien myöntäminen on käsittelyssä vuoden 2022 aikana.

6. PROJEKTITOIMINTA

Digitaalinen tuote

Internetissä oleva Matikkatarinat-sivusto (https://www.mal-liitto.fi/julkaisut/matikkatarinat/) on digitaalinen tuote, jonka tavoitteena on nostaa ja tukea kiinnostusta matematiikkaa kohtaan korostaen matematiikan merkitystä jokaiselle. Mukaan laitetaan myös mahdollisia muita luonnontieteisiin liittyviä juttuja. Vuonna 2022 jatketaan sivuston kehittämistä jatketaan aloitetun yhteistyössä matematiikan opettajien ja opiskelijoiden kanssa. Ajatuksena olisi saada kumppaneiksi paikallista teollisuutta ja muuta yritystoimintaa, joka olisi valmis rahallisesti tukemaan kehittämistä.

MAL kokoaa erillisen kehittämistyöryhmän ideat ja selvittää mahdollisuutta lisätä kysymys-vastaus-osiota, jossa käsiteltäisiin työelämässä vastaan tulevia matemaattisia ongelmia ja niiden ratkaisuja.

Matematiikkatapahtumat

MAL pyrkii järjestämään matematiikkaleirin, jossa opetetaan matemaattista ajattelua/ongelman ratkaisua. Leiriä suunnitellaan yhteistyössä Päivölän opiston kanssa. Leirillä käsiteltävät aiheet sovitaan opiston kanssa. Kouluttajana leirillä toimii Päivölän opiston matematiikan opettaja.

MAL on mukana TEKin Mahtavaa matematiikkaa -tapahtumassa ja tilaisuuksissa, joita järjestetään yhtä aikaa useilla paikkakunnilla. Mahtavaa matematiikkaa -tapahtumaan suunnitellaan ohjelmistoa.  MAL suunnittelee omaa tapahtumaa ja koordinoi sen toteuttamista MAOLin kanssa. Vuosina 2020 ja 2021 käytetty striimaus pidetään mukana.

Seminaari matematiikan ja luonnontieteiden kouluopetuksesta

Vuoden 2022 aikana toteutetaan seminaari matematiikan ja luonnontieteiden opetuksesta. Keskeisiä painotuksia ovat kouluissa toteutuva opetus, korkeakoulujen ja työelämän kokemukset sekä keskustelu opetuksen kehittämisestä.

MALin ja TEKin yhteistyön 40-vuotisjuhlien valmistelut

MALin ja TEKin yhteistyö täyttää 40 vuotta vuonna 2023. Juhlaseminaarin ja juhlavuoden tapahtumien suunnittelu aloitetaan vuonna 2022 juhlatoimikunnassa. Suunnittelu, johon kuuluvat myös seminaarista tehtävä julkaisu ja tapahtumien käsittely MAL-lehdessä, etenee kohti vuonna 2023 järjestettävää seminaaria.

Verkkosivuston uudistamis- ja kehittämishanke

MAL käyttää verkkosivuston alustana TEKin tarjoamaa Yhdistysavain-palvelua, uudistaa verkkosivustoaan edelleen ja tehostaa niiden käyttöä suunnittelussa ja tiedottamisessa. Vuoden 2019 aikana perustettu tekninen työryhmä jatkaa verkkosivujen uudistamista myös vuonna 2022. Verkkosivusto on keskeinen kanava MALin toiminnasta tiedottamiseen ja myös tietojen välittämiseen MALin sisällä. MAL aktivoi sometilien käyttöä ja linkittää LinkedIn-, Facebook-, Twitter ja Youtube-tilit MALin verkkosivustolle.

Tiede- ja teknologiatapahtumien kehittäminen

Kehitetään tapahtumien jatkuvuutta ja näkyvyyttä tapahtumasarjan suuntaan. Selvitetään striimauksen tuomia mahdollisuuksia ja tilaisuuksien järjestämistä pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Toiminnan vahvistamiseksi pyritään järjestämään tilaisuuksia myös eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Tilaisuuksien tallentamista ja jakamista verkkosivuston ja some-kanavien kautta lisätään.

Somealustojen käytön tehostaminen

Hallitus valmistelee vuosikokousponnen mukaisesti projektihenkilön palkkamista vuoden ajaksi hoitamaan MALin somealustoja Facebookia, Twitteriä ja LinkedIniä. Hän voisi tiedottaa näissä kanavissa hallituksen ohjeiden mukaisista asioista ja nostaa esimerkiksi MAL-lehdestä ja MALin verkkosivuilta sopivia aiheita. Hän voisi myös olla mukana organisoimassa erilaisia MALin järjestämiä tilaisuuksia.

Matematiikka-, fysiikka- ja tietotekniikkakilpailut

MAL tukee lukiolaisille järjestettäviä kilpailuja, joiden järjestäjänä on MAOL.

7. OPISKELIJATOIMINTA

Opiskelijatoiminnan tavoitteena on saada MALin toimintaan mukaan lisää opiskelijoita. MAL pyrkii tässä tekemään yhteistyötä muiden TEKin aktiivisten opiskelijaedustajien kanssa. Kanavina  ovat  TEK ja TEKin ML-opiskelijayhdistys (https://yhteiso.tek.fi/kerho/ml-opiskelijayhdistys). 

Vuoden aikana pyritään tekemään opiskelijakenttä tietoiseksi MAL-liiton toiminnasta ja yhteiskunnallisesta vaikutuksesta tukemalla opiskelijoiden toteuttamia tapahtumia rahallisesti sekä olemalla mukana tapahtumien toteuttamisessa. Keskeinen kontakti MaLu-opiskelijoihin on uudistettu MAL-lehti, jota jaetaan MaLu-ainejärjestöille joko paperisena versiona tai sähköisesti. MAL-lehteen pyritään aina samaan erityisesti opiskelijoille kohdistettu osio.

Opiskelijatoimintaa tehostetaan tiivistämällä yhteistyötä opiskelijajärjestöjen kanssa. Organisointia vetää hallituksen uusi opiskelijajäsen.

8. JÄSENHANKINTA

Pitkän tähtäimen tavoitteena on MALin edustamien alojen järjestäytymisasteen kohottaminen ja MaLu-edunvalvonnan tehostaminen. Vuoden 2022 aikana tehostetaan potentiaalisten jäsenten MALiin liittymistä yhdessä TEKin kanssa. MAL-lehti ja MALin verkkosivut toimivat tässä kanavana. TEKin rekrytointiaineistoa kehitetään MaLu-alojen erityispiirteet huomioivaksi. Digitaalista yhteydenpitoa potentiaaliseen jäsenistöön kehitetään yhdessä TEKin toimiston kanssa. TEKin strategia, jonka tekemiseen myös MAL osallistuu, otetaan huomioon rekrytointitoiminnassa. Tavoitteeseen pyritään tapahtumien lisäämisen ja opiskelijayhteistyön vahvistamisen kautta.

9. TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Toiminnan kehittämisen tavoitteena on saada uusia aktiivisia jäseniä mukaan MALin toimintaan sekä syventää yhteistyötä TEKin kanssa erityisesti MaLu-kentän osalta. Hallituksen ja valiokuntien alueellista edustavuutta pyritään parantamaan.

Selvitetään mahdollisuuksia hyödyntää digitaalisia menettelytapoja järjestön toiminnan tehostamiseksi ja uusien toimintatapojen soveltamista varten.

Hallitus jatkaa vuoden 2021 vuosikokouksen ponnen mukaisesti TEKin toimiston kanssa neuvotteluja asiamiehen saamiseksi ja aiemmin yhdessä TEKin kanssa sovitun työvoimaresurssin palauttamiseksi käytäntöön. Esillä ovat myös toiminnassa tarvittavien tilojen, tilaisuuksien järjestämisen ja julkaisutoiminnan tukeminen. Perusteina ovat MALin laajentunut toiminta sekä MAL 60-v, TEK 125-v ja yhteistyön juhlavuosi 2013. Keskustelun pohjana ovat myös aiemmin TEK/KAL:n kanssa tehdyt sopimukset.

Toiminnan kehittämistä suunnitellaan mm. MALin hallituksen vuotuisessa kehittämisseminaarissa. 

10. TALOUS JA RESURSSIT

MALin toiminta rahoitetaan pääosin TEKin myöntämällä toimintamäärärahalla. MALin toiminnan tukena ovat TEKin kanssa sovitut palvelut. MALin toiminnan vahvistumisen myötä näillä on kasvava merkitys MaLu-kentän yhteiskunnallisen vaikuttaavuuden vahvistamisessa.