Säännöt

Matemaattis-luonnontieteellisten alojen Akateemiset ryNimi ja kotipaikka

1 § Yhdistyksen nimi on Matemaattis-luonnontieteellisten alojen Akateemiset ry, ruotsiksi Matematisk-naturvetenskapliga Akademiker rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen jäsenet muodostavat Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry:n sääntöjen tarkoittaman toimialakohtaisen paikallisosaston.Tarkoitus ja toimintamuodot

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on olla yhdyssiteenä eri aloilla toimivien matemaattis-luonnontieteellisen korkeakoulututkinnon suorittaneiden henkilöiden välillä sekä edistää ja tukea heidän ammatillista kehitystään. Yhdistys vahvistaa jäsentensä asemaa työelämässä, valvoo heidän yhteiskunnallisia etujaan sekä kehittää matemaattis-luonnontieteellistä kasvatusta ja ajattelutapaa maassamme.

3 § Yhdistys edistää matemaattis-luonnontieteellisillä aloilla toimivien järjestäytymistä, harjoittaa koulutus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa, antaa lausuntoja sekä järjestää tarkoitustaan edistäviä keskustelu-, esitelmä- ja muita vastaavia tilaisuuksia. Yhdistys voi omistaa kiinteistöjä ja muuta omaisuutta, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä asianomaisella luvalla kerätä varoja tarkoituksensa toteuttamiseksi. Yhdistys voi ryhtyä yhteistoimintaan vastaavien tai samalla alalla toimivien koti- ja ulkomaisten järjestöjen kanssa.Jäsenet

4 § Yhdistyksen jäsenet ovat henkilö-, opiskelija-, kunnia- ja kannattajajäseniä. Yhdistyksen henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut korkeakoulututkinnon tai vastaavat opinnot matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa, sekä henkilö, jonka ulkomailla suorittama tutkinto vastaa Suomessa suoritettavaa edellä tarkoitettua korkeakoulututkintoa. Henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä myös henkilö, jonka työtehtävät vastaavat yhdistyksen jäsenten työtehtäviä. Henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka kuuluu johonkin Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry:n jäsenyhdistykseen. Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä edellä tarkoitetun korkeakoulututkinnon suorittamiseksi opiskeleva henkilö. Tutkintonsa suorittanut opiskelijajäsen voidaan suostumuksensa mukaisesti siirtää henkilöjäseneksi ilman eri hakemusta. Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on ansioitunut matemaattis-luonnontieteellisellä alalla tai jolle muiden ansioidensa perusteella voidaan myöntää tämä kunnianosoitus.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen tai oikeushenkilö. Jäsenet liittoon hyväksyy hallitus. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5 § Yhdistyksellä on oikeus periä jäsenmaksuja muilta jäseniltään kuin opiskelijajäseniltä ja kunniajäseniltä. Henkilö- ja kannattajajäsenten jäsenmaksuista päättää yhdistyksen vuosikokous molemmille jäsenryhmille erikseen.

6 § Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä tai muuten toiminnallaan vahingoittaa yhdistystä, sen työtä tai päämääriä, kieltäytyy maksamasta jäsenmaksuaan, ei täytä näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja tai kymmenen (10) vuotta opiskelijajäsenenä olleen henkilön, joka ei jatka opintojaan. Erottamispäätöksestä asianomainen voi vedota kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan ensiksi pidettävään yhdistyksen kokoukseen, joka voi kumota hallituksen erottamispäätöksen yksinkertaisella äänten enemmistöllä.Toimivaltajako

7 § Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Toimeenpanevana elimenä on hallitus.Toiminta- ja tilikausi

8 § Yhdistyksen toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi.Yhdistyksen kokous

9 § Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseen tammi-huhtikuussa. Yhdistyksen ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään kahdeskymmenesosa (1/20) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta määrättyä asiaa varten. Kokous on tällöin pidettävä kahden (2) kuukauden kuluessa vaatimuksesta. Kutsu kokoukseen on toimitettava kirjallisesti postitse tai sähköpostilla vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kokouskutsuun on sisällytettävä kokouksen esityslista.

10 § Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä toiminta- ja tilikaudelta sekä tilintarkastuskertomus;
 2. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille;
 3. päätetään kuluvan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä määrätäänkuluvan vuoden jäsenmaksujen suuruudet;
 4. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja vuosittain muut hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle ja mahdolliset varajäsenet;
 5. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa varamiehineen tarkastamaanseuraavan vuoden tilejä ja hallintoa; ja
 6. käsitellään muut hallituksen esittämät asiat.

11 § Yhdistyksen kokouksessa saa jäsen äänestää valtakirjalla enintään neljän (4) muun jäsenen puolesta. Kannattajajäsenellä ja opiskelijajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.Hallitus

12 § Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä kahdeksan (8) muuta varsinaista jäsentä. Lisäksi hallitukseen voidaan valita nollasta (0) kahdeksaan (8) varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan enintään kaksi (2) varapuheenjohtajaa. Yhden hallituksen varsinaisen jäsenen tulee olla opiskelijajäsen ja mikäli mahdollista alan yliopistojen aineyhdistysten tai niitä vastaavien yhdistysten piiristä.

Puheenjohtaja ja muut varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi (2) peräkkäiseksi toimikaudeksi siten, että puolet muista varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa aluksi arvan, sitten vuoron mukaan. Varajäsenet valitaan yhdeksi (1) toimikaudeksi. Mikäli hallituksen jäsen eroaa kesken kauden, voidaan yhdistyksen kokouksessa valita hänen tilalleen toinen jäljelläolevaksi toimikaudeksi.

13 § Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

14 § Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja, tai varapuheenjohtaja, ja vähintään neljä (4) muuta jäsentä on kokouksessa läsnä.

15 § Hallituksen tehtävänä on:

 1. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset;
 2. valmistella yhdistyksen kokoukset sekä panna toimeen sen päätökset;
 3. hoitaa yhdistyksen asioita, mikäli ne eivät ole yhdistyksen kokouksen ratkaistavia;
 4. edistää yhdistyksen tavoitteiden toteuttamista;
 5. päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä; ja
 6. asettaa valiokuntia, toimikuntia ja työryhmiä.Muita määräyksiä

16 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat, kaksi yhdessä tai joku heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. Hallitus voi erikseen oikeuttaa valitsemansa henkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

17 § Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen varat on siirrettävä yhdistyksen päämääriä läheisesti vastaavalle rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle.