MAL TEKissä

MAL on ammatillis-aatteellinen yhdistys, jonka tehtäviin kuuluvat mm. eri aloilla toimivien matemaatikoiden, fyysikoiden ja tietojenkäsittelyalan korkeakoulututkinnon suorittaneiden henkilöiden yhdyssiteenä toimiminen sekä jäsentensä ammatillisen kehityksen tukeminen. Lisäksi yhdistys pyrkii kehittämään luonnontieteellistä kasvatusta ja ajattelutapaa. Vuonna 1983 solmitun sopimuksen perusteella MAL:n jäsenten edunvalvonnasta huolehtii Tekniikan Akateemisten Liitto TEK. MAL rinnastetaan sääntöjensä mukaan TEKin toimialakohtaiseen paikallisosastoon. Näin MAL on samalla osa TEKin toimintaympäristöä. Kaikki MAL:n jäsenet ovat myös TEKin jäseniä ja täten oikeutettuja kaikkiin TEKin tarjoamiin palveluihin ja etuihin. MAL ei tällä hetkellä peri omaa jäsenmaksua jäsenistöltään, vaan liiton toiminnan taloudellisen perusresurssin muodostaa TEKin vuosittain myöntämä toimintamääräraha.

MAL seuraa aktiivisesti TEKin toimintaa ja valvoo, että myös MAL:n jäsenistön edut otetaan huomioon. Tämän vuoksi MAL tekee tiivistä yhteistyötä TEKin luottamuselinten, luottamushenkilöiden ja toimiston työntekijöiden kanssa. Yhtenä MAL:n tavoitteena on saada edustajiaan TEKin lukuisiin luottamuselimiin. Tällä hetkellä MAL:n jäseniä on mm. TEKin valtuustossa, hallituksessa sekä useimmissa valiokunnissa (jäsen- ja järjestöasiain, valtion, yksityisen sektorin ja teknologiavaliokunta). TEKin valiokuntien ja muiden toimielinten toiminnasta löytyy lisätietoja TEKin sivuilta. Alla on lueteltu eräiden toimielinten keskeisiä tehtäviä.

Jäsenpalveluvaliokunta (JV):

JV:n päätehtäviin kuuluu kehittää TEKin jäsenpalveluita ja luoda palvelukokonaisuuksia. Valiokunnan toimialueeseen kuuluu myös jäsenpolitiikka ja jäsenkriteereiden vahvistaminen sekä oman toimialueensa järjestöyhteyksistä huolehtiminen. Muita tärkeitä toiminta-alueita ovat mm. julkaisupolitiikka, TEK-lehden toiminnan seuraaminen, alueellinen toiminta, yhteistyömuodot TEKin alueseurojen, paikallisosastojen ja kerhojen kanssa. Yhteistyö esimerkiksi MAL:n kanssa kuuluu nimenomaan JV:n toimialaan. Vastavalmistuneiden asiat, jäsenten kansainvälistymisen edistäminen ja yrittäjäjäsenten erityiskysymykset kuuluvat monelta osin myös JV:lle. Lisäksi asiat, jotka eivät kuulu jonkin toisen valiokunnan toimialaan, voidaan käsitellä JJV:ssä. Laajan toimialansa johdosta JV on eräs keskeisimmistä TEKin valiokunnista ja MAL:n toiminnan kannalta myös tärkeä.

Kuten muut TEKin valiokunnat, JV asetetaan TEKin hallituskauden pituiseksi ajaksi eli kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Viime vuosien aikana JV on toiminut erittäin aktiivisesti TEKin jäsenistön etujen ajamiseksi. Se on ollut aloitteellinen tehden ehdotuksia ja esityksiä TEKin hallituksen päätettäväksi mm. TEKin toiminnan kehittämiseksi. Valiokunnan kannanotot ovat yleensä johtaneet toimenpiteisiin, esimerkiksi uudistuksiin taikka liiton toiminnassa noudatettujen toimintatapojen muuttamiseen.

Valiokunnassa on tällä hetkellä 17 jäsentä, joista yksi jäsenpaikka on varattu MAL:n edustajalle.

Teknologiavaliokunta (TGV):

TGV:n tehtäviä ovat valtakunnan ja alueellisen teollisuus-, talous-, tiede- ja teknologia- ja ympäristöpolitiikan seuranta ja vaikuttaminen sekä uuden yritystoiminnan edistäminen. Valiokunnassa selvitetään teknologian kehityksen yhteiskunnallisia vaikutuksia ja arvioidaan teknologiaa. Valiokunta osallistuu TEKin jakamien palkintojen (insinöörityöpalkinto, diplomityöpalkinto, väitöskirjapalkinto) ehdotusten arviointiin. Aktiivinen yhteydenpito TEKin ammatillisiin kerhoihin ja eräisiin muihin yhteisöihin (esim. Tekniikan Historian Seura, Tekniikan Museon Säätiö) kuuluu myös valiokunnan tehtäviin samoin kuin erilaisiin tekniikan edistämisprojekteihin osallistuminen. TGV:ssä on 21 jäsentä.

Yksityisen sektorin valiokunta (YV):

YV:n tehtävänä TEKissä on hoitaa ja kehittää yksityisen sektorin edunvalvontatoimintaa. Se päättää sopimuksista ja mahdollisista työtaistelutoimenpiteistä teollisuudessa sekä liike- ja palvelualoilla. Varsinainen neuvottelu- ja työehtosopimustoiminta tapahtuu Ylempien Toimihenkilöiden Neuvottelukunnan (YTN) kautta. YTN:ään kuuluu TEKin lisäksi myös muita akavalaisia järjestöjä. YV koordinoi TEKin edustusta YTN:ssä ja toimintaa neuvottelukunnan alakohtaisissa taustaryhmissä. Suurin osa MAL:n jäsenistä työskentelee yksityisen sektorin palveluksessa, joten YV:n merkitys MAL:n jäsenten edunajon kannalta on suuri. YV:ssä on 23 jäsentä.

Valtion valiokunta (VV):

Noin joka seitsemännen TEKin jäsenen työnantaja on valtio. MAL:n kohdalla valtiolla työskentelevien prosenttiosuus jäsenistöstä on hieman suurempi. VV:n tehtävänä on hoitaa valtiolla työskentelevien TEKin jäsenten edunvalvontaa sekä päättää valtion sektorin sopimuksista ja mahdollisista työtaistelutoimenpiteistä TEKin osalta. Lisäksi VV osallistuu aktiivisesti yhteys- ja luottamushenkilöiden koulutukseen sekä seuraa valtion sektorin työlainsäädännön kehittymiseen ja vaikuttaa siihen. TEKillä on edustus julkisen sektorin neuvottelujärjestössä JUKOssa (ent. AKAVA-JS). Lisäksi TEK toimii aktiivisesti julkisen sektorin esimies- ja asiantuntijajärjestössä JEA:ssa. VV:ssä on 17 jäsentä.