Valiokunnat

MAL:n valiokuntien tehtäväluettelo perustuu hyväksyttyyn toimintasuunnitelmaan ja kuvailee käytännöllisesti vuoden aikana suoritettavat eri tehtävät. Luetteloa täydennetään tarpeen mukaan. Valiokunnat ja niissä eri asioiden vastuuhenkilöt suunnittelevat ja panevat toimeen eri tehtävät valiokunnan puheenjohtajan johdolla. MAL:n hallitus hyväksyy, hylkää tai palauttaa valiokuntien käsittelyyn valiokuntien esittelemät asiat.

MAL:n sihteereinä TEKissä toimivat Jaana Sääksberg (MAL toimistopalvelut) ja Heli Parjanen (MAL tiedotus). Valiokuntien tehtävämäärittelyssä on otettu huomioon TEKin sihteerien tehtäväjako.

1. TIEDOTUSVALIOKUNTA

(pj. tiedottaja)

 • Tekniikan akateemiset –lehden artikkelien ja muun julkaistavan materiaalin hankinta ja aineiston toimittamisen valvonta lehden toimitukseen. Valiokunta laatii vuoden alussa tiedotusaikataulun. Tilavaraukset ja artikkelien toimittamisen lehteen hoitaa valiokunta yhdessä TEKin sihteereiden kanssa.
 • MAL:n Internet-sivujen ylläpito, suunnittelu ja uudistaminen sekä aineiston ajankohtaisuudesta vastaaminen. Käytännössä Internet-sivujen päivityksestä ja ylläpidosta vastaa koko hallitus.
 • Suunnittelee, laatii ja toimittaa MAL:n jäsenistölle suunnatut jäsentiedotteet, yleiskokousmateriaalin ja muun tiedotusmateriaalin yhteistyössä TEKin toimiston. Tiedotteiden “lay-out”ista, teksteistä, taitosta, kopioinnista ja postituksen delegoinnista vastaa Heli Parjanen.
 • Ylläpitää MAL:n esitettä.
 • Ylläpitää MAL:n kirjelomaketta, kalvopohjia (Power Point) ja muita asiakirjapohjia sähköisessä muodossa
 • Muut valiokunnan toimialaan kuuluvat tehtävät

2. OPISKELIJAVALIOKUNTA

(pj. opiskelija-asiamies)

 • Luo maan kattavaa opiskelijayhdyshenkilöverkostoa yhteistyössä alan opiskelijajärjestöjen ja TEKin kanssa
 • Järjestää opiskelijayhdyshenkilöille koulutus- ja suunnitteluseminaarin talvella ja kesällä
 • Osallistuu AKAVAn yliopistokierrokselle
 • Järjestää omia informaatiotilaisuuksia kuten fuksitietoiskuja
 • Käy valtakunnallisissa opiskelijatapahtumissa esittelemässä MAL:n toimintaa
 • Järjestää opiskelijoille motivointi- ja gradupäiviä yhteistyössä ainejärjestöjen ja yliopistojen kanssa
 • Luo opiskelijoille suunnatut MAL:n www-sivut yhteistyössä tiedotusvaliokunnan kanssa
 • Hankkii yliopistoille MAL:n ilmoitustaulut yhteistyössä paikallisten ainejärjestöjen kanssa
 • Kehittää kalvo-, informaatio- ja materiaalipaketin yhdyshenkilöiden käyttöön
 • kehittää ja valmistelee yliopistoista valmistuville ja valmistuneille kotiin postitettavan tietopaketin. Selvittää voitaisiinko tietopaketti jakaa publiikissa jaettavissa infopaketeissa.
 • Edistää toimillaan MAL:n ja TEKin jäsenhankintaa
 • Muut valiokunnan toimialaan kuuluvat asiat

3. JÄSENPALVELUVALIOKUNTA

(pj. jäsenpalveluvastaava)

 • suunnittelee ja panee toimeen MAL:n koulutustoiminnan: (yleiskokousten yhteydessä järjestettävät seminaarit ja 2 - 4 ekskursiota). Valiokunta laatii vuoden alussa koulutusohjelman ja –aikataulun. Myös syksyn koulutusohjelma ja –aikataulu on tehtävä jo kevätkaudella. Valiokunta huolehtii yhdessä tiedotusvaliokunnan kanssa, että koulutustilaisuuksista menee tieto ajoissa jäsenistölle.
 • Kehittää ja suunnittelee “up-to-date” –seminaaritSelvittää työllisyyskoulutuksen tarvetta
 • järjestää MAL:n hallituksen kehitysseminaarin syys-kesällä
 • vastaa jo vakiintuneen MAL:n johtaman matemaattis-luonnontieteellisten järjestöjen keskustelufoorumin kokoontumisesta, toiminnasta ja toiminnan kehittämisestä opetusasianvastaavan johdolla
 • vaikuttaa koulutuspolitiikkaan
 • Muut valiokunnan toimialaan kuuluvat tehtävät

4. TYÖVALIOKUNTA

(pj. SMFLn puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja)

 • valmistelee yleiskokoukset
 • valmistelee MAL:n hallituksen kokoukset puheenjohtajan ohella
 • valmistelee toimintasuunnitelman ja laatii toimintakertomuksen
 • luo toiminnan pitkän tähtäyksen suuntaviivoja mm. luomalla ja ylläpitämällä strategiaa
 • vastaa pro gradu- ja lukiolaisten palkintoja koskevista kysymyksistä
 • vastaa opiskelijavaliokunnan toimialaan kuulumattomista jäsenasioista järjestö- ja jäsenasiamiehen johdolla
 • vastaa järjestöasioista
 • pitää yllä suhteita TEKiin
 • vastaa tutkimusvastaavan johdolla jäsentutkimuksen teosta
 • vastaa talousvaliokunnan tehtävistä eli käsittelee sellaiset MAL:n talouteen liittyvät asiat, joita ei anneta yksin taloudenhoitajan ratkaistavaksi (Taloudenhoitajan keskeisiin tehtäviin kuuluu sijoitusten hoito, tilinpäätöksen tekeminen, yhteydenpito tilintarkastajiin ja tilinpidon kehittäminen tarvittaessa. Jaana Sääksberg hoitaa maksuliikenteen sekä tilinpitomateriaalin keräämisen ja toimittamisen.)
 • valmistelee ja käy yhdessä MAL:n hallituksen puheenjohtajan kanssa MAL:n toimintamäärärahaneuvottelut ja muut mahdolliset resurssineuvottelut TEKin kanssa.

5. TALOUSVALIOKUNTA

(pj. taloudenhoitaja)

 • työvaliokunta vastaa talousvaliokunnan tehtävistä
 • (talousvaliokunta ei ole toiminnassa erillisenä valiokuntana)