Kirjat

Urautumattomat - MAL 60 vuotta juhlakirja

Kirjan voi ladata TÄSTÄ

SMFL⇒MAL 50 vuotta ammattikunnan hyväksi

MAL-liiton täyttäessä 50 vuotta vuonna 2011 liitto julkaisi viidennen juhlakirjansa,  "SMFL⇒MAL 50 vuotta ammattikunnan hyväksi" on nyt  tilattavissa

Ainoastaan postituskulut 10 € veloitetaan. Kirjan saa ilman toimituskuluja hakemalla sen suoraan TEKin toimistosta, vastaanottotiskiltä heti oven vieressä. TEKin toimisto sijaitsee Helsingissä, Itä-Pasilassa Insinöörit–Ekonomit -toimitalossa osoitteessa Ratavartijankatu 2, 9 krs.. Sisäänkäynti jalankulkutasosta Junailijanaukion puolelta.

SAT 2006 CONFERENCE - Science, Art and Technology

SMFL, TEK ja Sairaalafyysikot ry järjestivät mittavan Science, Art and Technology SAT 2006 konferenssin7.-9.9.2006 Helsingissä. Konferenssissa kuultiin maailman huippuasiantuntijoiden luentoja taiteesta, tieteestä, teknologiasta ja niiden yhteyksistä. Konferenssin pääpuhujina ja heidän aiheensa olivat:
Robert A. Reinstein: Science, Art, Philosophy & Religion
Jean-Claude Rissét: Art as an inspiration to science and technology, and the computer as an interface: the case of music
Anders Brahme: The Beauty of Medical Radiation Physics in Cancer Therapy
Pekka Korhonen: Benchmarking Using Value Efficiency Analysis
Shuji Nakamura: Millennium-teknologiapalkinnon 2006 voittaja

Oheisista linkeistä löytyvät konferenssin ohjelma ja konferenssiin koottu SAT 2006 Conference Proceedings.

TYÖVÄLINEITÄ TIETOYHTEISKUNTAAN ? SMFL 40 VUOTTA

Suomen Matemaatikko-, Fyysikko- ja Tietojenkäsittelytieteilijäliiton 40-vuotisen toiminnan kunniaksi liitto julkaisi perinteisen tavan mukaan juhlakirjan. Kirjan tavoitteena oli ylläpitää keskustelua matematiikan, fysiikan ja tietojenkäsittelytieteen merkityksestä yhteiskunnassa sekä välittää näiden alojen ammatteihin ja työhön liittyviä kokemuksia. Kirjan nimeksi annettiin “Työvälineitä tietoyhteiskuntaan”, se kuvaa SMFL:n näkemyksen mukaan sitä merkitystä, mikä erityisesti matematiikalla ja matemaatikoilla on ollut sille, että yhteiskunta on kehittynyt vaiheeseen, josta käytetään nimitystä tietoyhteiskunta.

Kirjan alussa on tietojenkäsittelyyn liittyviä kirjoituksia sekä artikkeleita matematiikasta ja sen opetuksen kehityksestä. Seuraavassa luvussa on kirjoituksia, joissa esitellään fysiikan, tietojenkäsittelytieteen sekä matematiikan käyttöä työelämässä. Neljännessä luvussa on henkilökuvia muutamista fyysikon ja matemaatikon elämänurista. Kirjan lopussa on katsaus SMFL:n 40 vuotiseen historiaan ja toimintaan.

Kirjoitusten hankkimisesta ja kirjan toimittamisesta vastasi SMFL.n hallituksesta ja liiton entisistä aktiivijäsenistä koostunut toimituskunta, jossa päävastuun kantoivat Mika Markkanen, Martti Annanmäki ja Lasse Paajanen. Muita kirjoittajia oli kaikkiaan 23. Kirjassa on sivuja 250. Kirjan julkistamistilaisuus pidettiin 4.4.2001. Tilaisuudessa oli läsnä artikkeleiden kirjoittajien lisäksi liiton jäseniä sekä yhteistyökumppaneita.

TIEDOSTA TEKIJÄÄN – SMFL 30 VUOTTA

Kun SMFL täytti vuonna 1991 30 vuotta, matemaattis-luonnontieteellisilla järjestöillä oli suuri huoli Suomen matemaattis-luonnontieteellisen koulutuksen tasosta. Tähän keskusteluun SMFL osallistui kolmannella juhlakirjallaan. Kirjan nimi Tiedosta Tekijään kuvaa hyvin julkaisun sisältöä. Kirjan ensimmäisessä luvussa kuvataan luonnontieteiden merkitystä ihmiskunnan sivistyksen kehityksessä, sillä perustellaan luonnontieteiden opetuksen ja tutkimuksen tärkeyttä. Toisessa luvussa esitellään henkilökuvia matemaattis-luonnontietellisen koulutuksen saaneista henkilöistä. Kolmannessa luvussa on artikkeleita, joissa kuvataan niitä moninaisia tehtäviä, joissa matemaatikot, fyysikot ja atk-ammattilaiset toimivat.

Kirjan päätoimittaja oli Raimo Mustonen ja muina toimittajina Martti Annanmäki ja Jaakko Ojala. Muita kirjoittajia oli kaikkiaan 16. Kirjassa oli lähes 200 sivua ja sen kustannukset saatiin peitetyksi kokonaan ilmoitustuloilla.

TEOLLISUUS- JA FINANSSIMATEMAATIKKOJEN TOIMENKUVAT

Vuonna 1990 Suomen Matemaatikko- ja Fyysikkoliitton toimeksiannosta Rolf Nevanlinna –instituutti teki selvityksen teollisuuden ja finanssitoiminnan piirissä työskentelevien matemaatikoiden toimenkuvasta ja sen kehityksestä. Samalla selvitettiin, mitä matemaattisia apuneuvoja teollisuudessa ja finanssialalla käytetään.

Selvityksen teki FL Esko Turunen Lappeenrannan teknillisestä korkeakoulusta tukenaan seurantaryhmä, johon kuuluivat FM Jaakko Ojala ja FL Raimo Voutilainen SMFL:stä sekä FT Jukka Sarvas, FT Kyösti Tarvainen ja FT Matti Heiliö Rolf Nevanlinna –instituutista.

Kyselylomake lähetettiin niille SMFL:n jäsenille, jotka olivat opiskelleet pääaineenaan matematiikka sekä vuosien 1986 ja 1988 Teollisuusmatematiikkapäivien osanottajille. Lopullisen tutkimuksen ulkopuolelle rajattiin matematiikkaa pääaineenaan opiskelleet, jos he eivät toimineet teollisuudessa tai finanssialalla varsinaisessa matemaattisessa tehtävässä.

Selvityksen tulokset julkaistiin marraskuussa 1990 Rolf Nevanlinna –instituutin julkaisusarjassa ilmestyneessä painotuotteessa.

SUOMEN MATEMAATIKKO- JA FYYSIKKOLIITTO 25 VUOTTA

SMFL:n täyttäessä 25 vuotta liittoa huolestutti se, että poliittisen päätöksenteon perustaksi yhä selvemmin näytti tulleen gallup-tiedusteluihin perustuva “tieto”. Yhteiskunta, joka ei osaa käyttää hyväksi todellista, luonnontieteisiin perustuvaa tietoa, eikä käsitellä tällaista tietoa oikealla tavalla, ei ole kilpailukykyinen eikä se pysty hulehtimaan jäsenistään. Tähän ongelmaan puuttuen SMFL laati 25-vuotisen toimintansa kunniaksi julkaisun, jonka toimituskunnassa oli edellisen julkaisun toimittajien Martti Annanmäen ja Raimo Mustonen lisäksi Tellervo Taipale. “Yhteiskunnallisessa päätöksenteossa tavallisten kansalaisten mielipiteet ovat tarkeät. Nyky-yhteiskunta on kuitenkin niin monimutkaisten ongelmien edessä, että kaikilta kansalaisilta ei voida vaatia kannanottoa yhteiskunnallis-teknisiin kysymyksiin, ellei häntä ole valmisteltu siihen oikealla tiedolla. Tämän oiken tiedon välittäminen kansalaisille on viranomaisten ja järjestöjen tehtävä.”

Näin perustelee SMFL:n 25-vuotiskirjan toimitus julkaisun tarkoitusta ja tavoitteita. Tuolloin yhteiskunnassa ajankohtaista oli mm. tietotekniikan nopea lisääntyminen ja säteilyturvallisuuskysymykset, Tshernobylin ydinvoimalaräjähdys oli juuri ollut. Julkaisussa oli kaikkiaan 14 kirjoittajaa ja se julkistettiin SMFL:n 25-vuotisjuhlassa 5.11.1986.

AMMATTIMIEHET ASIALLA - SMFL 20 VUOTTA

Suomen Matemaatikko- ja Fyysikkoliitossa oli huoli, että monellekaan “maallikolla” ei ole täysin selvää kuvaa siitä, millaisissa tehtävissä matematiikkaa, fysiikkaa tai automaattista tietojenkäsittelyä opiskelleet henkilöt toimivat. Myöskään mainittujen alojen opiskelijoille – ehkä opettajan uraa suunnittelevia lukuunottamatta – ei ole selvillä, minkälaisissa ammateissa ja työtehtävissä he valmistuttuaan tulevat toimimaan. Näitä asioita selventääkseen SMFL päätti julkaista kirjan, jonka ilmestyminen ajoitettiin syksyksi 1981 liiton 20-vuotisjuhlien yhteyteen. Tällöin kirjaan oli luonnollista ottaa mukaan myös liiton historiaa ja toimintaa käsitteleviä kirjoituksia.

Kirjan toimittivat filosofian maisteri Martti Annanmäki ja filosofian lisenssiaatti Raimo Mustonen. Kirjan nimi “Ammattimiehet asialla” keroo, että kirjassa on monen oman alansa ammattimiehen artikkeleita. Kirjoittajia oli kaikkiaan 28, joten toimittajien pelko artikkeleiden kerjäämisestä oli turha. Päinvastoin toimittajat toteavat esipuheessaan, että tietyillä aloilla oli tarvetta päästä sanomaan mielipiteensä ja tuomaan se esille.

Kirja rungon muodostavat ammatilliset artikkelit, jotka koostuvat sairaalafyysikoiden säteilyfyysikoiden, tietojenkäsittelijöiden, opettajien sekä matemaatikoiden omia erillisiä kysymyksiä käsittelevistä kirjoituksista.

SUOMEN MATEMAATIKOT JA FYYSIKOT 1964

Suomen matemaatikko- ja Fyysikkoliitto r.y.perustettiin syksyllä 1961. Tällöin oli ratkaistava ongelma, miten tulevaan jäsenistöön eli maamme matemaatikoihin ja fyysikoihin yleensä saataisiin luoduksi mahdollisimman kiinteät suhteet. Tätä pohdittaessa syntyi ajatus Suomen matemaatikko- ja fyysikkomatrikkelin laatimisesta. Matrikkelin julkaisemista varten perustettiin toimituskunta, johon kuuluivat SMFL:n silloinen puheenjohtaja, professori Yrjö Kilpi, filosofian maisteri Esa Hovinen ja filosofian tohtori Reino Kurki-Suonio. Toimituksen apuna olivat luonnontieteiden kandidaatti Taina Eerikäinen, valtiotieteen ylioppilas Mirjam Puttonen sekä liiton asiamies, valtiotieteen maisteri Kalevi Junnonen.

Matrikkelin pyrittiin saamaan kaikkien niiden henkilöiden elämäkertatiedot, joiden tiedettiin olevan elossa ja jotka vuosina 1910-63 olivat Helsingin, Turun tai Oulun yliopistoissa tai Åbo Akademissa suorittaneet filosofian kandidaattitutkinnon pääaineenaan matematiikka, fysiikka tai tähtitiede. Matrikkeliin kerättiin tiedot myös niistä fyysikoista, jotka olivat suorittaneet Teknillisen korkeakoulun teknillisen fysiikan osastolla diplomi-insinöörin tutkinnon. Luetteloon pyrittiin saamaan myös sellaiset luonnontieteiden kandidaatit, jotka tietojen keruuvauiheessa 1962-63 hoitivat oppikoulujen lehtorin virkoja. Matrikkeli valmistui vuoden 1965 alussa, se painettiin Maalaiskuntien Liiton Kirjapainossa.